Deklaracja ministerialna 5G podpisana w Tallinie

speed testy
speed testy

Deklaracja ministerialna nt. 5G podpisana w Tallinie
18.07.2017

Europa ma szansę stać się liderem w dziedzinie 5G. Pierwszym krokiem w kierunku ustalenia ram regulacyjnych dla działania takiej sieci jest podpisana właśnie w Tallinie deklaracja ministerialna

18 lipca br., podczas nieformalnego spotkania ministrów państw członkowskich UE odpowiedzialnych za sprawy telekomunikacji i konkurencyjności, została podpisana Deklaracja dot. sieci 5G – „Ministerial Declaration: Making 5G a success for Europe”. Ze strony polskiej dokument podpisał Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Deklaracja potwierdza wolę państw UE, by w skali globalnej uczynić Europę wiodącym rynkiem rozwoju sieci piątej generacji. Wymagać to będzie ustanowienia – także na poziomie europejskim – przejrzystych, przewidywalnych i przyszłościowych ram regulacyjnych, które umożliwią inwestycje w ramach konkurencyjnego rynku.

Ministrowie zgodzili się też, że sieć 5G jest kluczowa dla zagwarantowania dalszego cyfrowego postępu, co będzie korzystne dla konsumentów oraz przedsiębiorstw ze wszystkich gałęzi gospodarki, a zarazem przysłuży się wzmocnieniu europejskiej konkurencyjności.

By osiągnąć zamierzone cele ministrowie wskazali na konkretne działania, które należy podjąć. Są nimi[1]:

Udostępnianie więcej częstotliwości radiowych w sprawny oraz przewidywalny sposób. Państwa członkowskie są zdecydowane, aby wspólnie podjąć niezbędne wysiłki mające na celu sprawne udostępnienie odpowiedniego oraz wystarczającego zakresu częstotliwości radiowych i wykorzystanie pełnego potencjału technologii 5G.
Zachęty dla liderów i wspieranie wymiany doświadczeń oraz zwiększenie transparentności. Należy umożliwić intensywną wymianę doświadczeń, nie opóźniając przy tym krajowych formalnych postępowań. Współpraca w tym obszarze,
w szczególności polegająca na inicjatywie wzmocnienia RSPG (Radio Spectrum Policy Group), powinna być zwiększona.
Wzmacnianie podstawowych zasad zarządzania częstotliwością. W ramach stabilnych oraz przewidywalnych ram europejskich, państwa członkowskie zapewnią, by częstotliwości radiowe były udostępniane w oparciu o przewidywalne, otwarte, transparentne oraz niedyskryminacyjne procedury administracyjne.
Zasięg oraz łączność. W całej UE należy zapewnić wysokiej jakości wszechstronną łączność komórkową. Państwa członkowskie w pierwszym kroku winny podjąć się promocji rozwoju sieci 5G w głównych obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków transportowych.
Zachowanie interoperacyjności technologii 5G. Wsparcie dla kompleksowego
i wszechstronnego podejścia do standaryzacji technologii 5G jako priorytetu dla Jednolitego Rynku Cyfrowego.
Ułatwienie wprowadzenia światłowodów. Aby w pełni wykorzystać potencjał sieci 5G należy zapewnić wprowadzenie światłowodów np. do łączenia stacji bazowych.
Wspieranie wdrażania mikro komórek. Procedury administracyjne, modele opłat
i wymagania dla emisji widma radiowego powinny być tak zaplanowane, by zapewnić szybkie i zrównoważone wdrażanie mikro komórek.
Nawiązywanie dialogu strategicznego. Ważne jest, aby państwa członkowskie prowadziły wymianę doświadczeń na wysokim szczeblu oraz wspólny dialog na tematy związane ze wsparciem dla rozwoju usług i aplikacji bezprzewodowych w całej Unii Europejskiej.

Deklaracja ministrów zbiega się w czasie z zainicjowanym kilkanaście dni temu przez minister Annę Streżyńską Porozumieniem na rzecz Strategii 5G dla Polski. Jego celem jest stworzenie podwalin do współpracy pomiędzy państwem, nauką i biznesem na rzecz wdrożenia technologii 5G w naszym kraju.

Treść deklaracji koresponduje także z ambicjami naszego kraju, które wyraziła minister Streżyńska inicjując „Porozumienie…”: „5G to nowe możliwości dla konsumentów
i przedsiębiorców, nowe modele biznesowe i rozwiązania, których dziś nie jesteśmy jeszcze
w stanie precyzyjnie opisać. Dlatego tak wiele krajów na całym świecie patrzy na wdrożenie 5G nie jako na nową platformę technologiczną, ale jako na platformę rozwoju gospodarczego. Chcemy, żeby technologia 5G była trampoliną, która pozwoli naszej gospodarce wybić się na wyższy poziom (…).”

Rozwój sieci 5G w Polsce jest jednym z priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji. Chcemy bowiem wykorzystać potencjał rozwojowy, jaki niesie ta technologia. Dlatego też podejmujemy aktywne działania, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, by wypracować niezbędne warunki jej upowszechnienia.

źródło: gov.pl