E zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne

speed testy
speed testy

„E-Zamówienia” – porozumienie o dofinansowanie projektu
16.08.2017

11 sierpnia 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji działające w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych podpisały Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Celem Projektu jest efektywny, spełniający potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowany proces udzielania zamówień publicznych w Polsce.

Projekt obejmuje elektronizację nowych usług, a także poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług w obszarze zamówień publicznych.

W wyniku jego realizacji powstanie centralna Platforma e-Zamówień oraz standard komunikacji, dzięki czemu środkami komunikacji i wymiany informacji na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia będą elektroniczne środki informacji i komunikacji.

Platforma e-Zamówienia zapewni kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce umożliwiając skuteczne i efektywne sprawowanie funkcji nadzorczych i sprawozdawczych poprzez funkcjonalność zbierania i udostępniania danych dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych z portali oferujących e-usługi w tym obszarze.

Projekt uwzględnia rozwiązania i obowiązki nałożone na państwa członkowskie UE zaimplementowane w obowiązujących przepisach i dyrektywach unijnych dotyczących zamówień publicznych.

źródło: gov.pl