Informacja o Programie Otwierania Danych Publicznych

speed testy
speed testy

Informacja o Programie Otwierania Danych Publicznych
08.09.2016

Jest to pierwszy dokument rządowy, który dedykowany jest otwieraniu danych publicznych. Dotychczasowe działania były rozproszone, brakowało spójnej, horyzontalnej wizji otwierania danych.

Program odpowiada na liczne postulaty przedsiębiorców, NGOs, obywateli. Potrzeba przygotowania takiego dokumentu strategicznego była także podkreślana w wielu opracowaniach międzynarodowych (np. Open Government Data Review of Poland przygotowany przez OECD).

Przygotowanie Programu poprzedzone było badaniem potrzeb wszystkich zainteresowanych, którzy wykorzystują dane do różnych celów, m.in. komercyjnych, naukowych, badawczych etc.

Cele Programu:
Poprawa jakości i zwiększenie liczby danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl;
Wsparcie innowacyjnych firm i przemysłu kreatywnego (-> wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy);
Poprawa jakości życia obywateli dzięki budowie nowych usług i aplikacji w oparciu o dane gromadzone przez podmioty publiczne;
Usprawnienie działań administracji, zwiększenie jej skuteczności, ułatwienie przygotowywania raportów, ewaluacji i OSR dzięki zgromadzeniu danych publicznych w jednym miejscu i w otwartych, umożliwiających analizę, formatach;
Zwiększenie przejrzystości działań organów administracji oraz możliwość partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy, analizie czy wykorzystywaniu ponownym danych publicznych;
Wsparcie realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejsza administracja, idea paperless Poland).
Zadania przewidziane programem możliwe są do zrealizowania bezkosztowo przez administrację rządową w ramach już prowadzonych działań i własnych środków budżetowych. Większość zadań i koordynacja realizacji Programu spoczywać będzie na MC.

Ponadto w budżecie MC zaplanowano kwotę 120 000 zł na szkolenia dla administracji.

Jednocześnie zachęcamy do skorzystania ze środków dostępnych z POPC na zwiększanie dostępności i poziomu wykorzystania zasobów publicznych oraz skuteczności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Działanie 2.3 POPC „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” i Działanie 2.4 POPC „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

źródło: gov.pl