Internet posiedzenie ECCC

W dniach 16-17 marca 2023 r. w Warszawie odbywa się V posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC). Posiedzenie było poprzedzone spotkaniem sieci krajowych ośrodków kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (NCC).
V posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC Governing Board)

Spotkanie otworzył Minister Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, który życzył uczestnikom produktywnego spotkania. Minister Cieszyński podkreślił znaczenie Polski na arenie międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa, w szczególności obecnie w obliczu wojny w Ukrainie. Podkreślił istotność działań podejmowanych przez ECCC i krajowe ośrodki kompetencji cyberbezpieczeństwa. Podziękował również Katarzynie Prusak-Górniak za jej zaangażowanie w prace ECCC jako Wiceprzewodniczącej Rady Zarządzającej ECCC.

Członkowie spotkanie zostali również przywitani przez Wojciecha Pawlaka, Dyrektora NASK – PIB, w którego siedzibie odbywa się spotkanie.

Kluczowym punktem posiedzenie było przyjęcie przez Radę Programu działań (Strategic Agenda), który określa kierunki i priorytety dla Centrum. Podczas spotkania członkowie Rady zapoznali się z wynikami ustaleń podjętych podczas spotkania sieci NCC oraz z wynikami prac grup roboczych ECCC.

Centrum Kompetencji, wraz z siecią krajowych ośrodków koordynacji, podejmuje działania nakierowane na wzmocnienie europejskiego potencjału w zakresie cyberbezpieczeństwa, doskonałości badawczej i konkurencyjności przemysłu. Centrum i sieć połączą zasoby UE, jej państw członkowskich, a także przemysłu, środowisk akademickich i innych zainteresowanych stron, aby poprawić i wzmocnić zdolności w zakresie technologii i cyberbezpieczeństwa przemysłowego, zwiększając otwartą autonomię strategiczną UE.

Rada Zarządzająca Centrum składa się z przedstawicieli państw członkowskich (27 członków), Komisji Europejskiej (2 członków) i Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa – ENISA (1 stały obserwator). Przedstawicielem Polski w Radzie jest Katarzyna Prusak – Górniak, Szefowa Referatu Cyfryzacji w Stałym Przedstawicielstwie w Brukseli. W lutym 2021 r. Rada Zarządzająca wybrała Pascala Steichena z Luksemburga na Przewodniczącego i Katarzynę Prusak – Górniak na Wiceprzewodniczącą. Komisja Europejska kieruje Centrum, dopóki nie będzie ono mogło działać w pełni niezależnie, a Miguel González Sancho pełni obecnie funkcję Tymczasowego Dyrektora Wykonawczego Centrum.

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/v-posiedzenie-rady-zarzadzajacej-europejskiego-centrum-kompetencji-przemyslowych-technologicznych-i-badawczych-w-dziedzinie-cyberbezpieczenstwa-eccc-governing-board