Jak poprawnie zgłosić plan inwestycyjny?

speed testy

speed testy

Jak poprawnie zgłosić plan inwestycyjny?

12.11.2020

W ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA zbieramy plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci NGA na lata 2020 – 2023. Podpowiadamy, jak zgłosić plan, żeby został on uznany za wiarygodny.
Wskaźnik na mapie

Zbieramy plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury NGA po to, by wiedzieć, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną ze środków własnych. Takie obszary nie będą mogły zostać wyznaczone do kolejnych interwencji w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego internetu.
Dlaczego warto zgłosić plan inwestycyjny?

Lista obszarów białych NGA dla kolejnych interwencji zostanie opracowana wyłącznie na podstawie danych przekazanych w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE w 2020 roku, konsultacji społecznych obszarów białych NGA oraz informacji o projektach realizowanych w ramach konkursów na dofinansowanie projektów w ramach I osi priorytetowej PO PC. Tak przygotowana lista obszarów białych NGA będzie ostateczną listą i po jej opracowaniu nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące istniejącej lub planowanej do wybudowania infrastruktury.

Jeśli nie zgłosisz planu inwestycyjnego, to musisz liczyć się z tym, że na obszarze Twojej inwestycji może zostać wybudowana sieć przez beneficjenta kolejnej interwencji publicznej
Kiedy, co i jak zgłaszać?

Konsultacje społeczne trwają od 21 października do 23 listopada 2020 r. W konsultacjach należy zgłaszać inwestycje planowane lub realizowane od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. Zgłaszając plan, wskaż wszystkie punkty adresowe, które chcesz objąć zasięgiem swojej inwestycji, jej technologię, szacowaną przez Ciebie wartość, a także planowany harmonogram jej realizacji.

Plany inwestycyjne są zbierane przez System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Szczegółowy sposób przekazywania planów został opisany w Instrukcji zbierania planów inwestycyjnych. W ramach konsultacji należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których nie zamierzasz ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.

Przed złożeniem planów inwestycyjnych zapoznaj się uważnie z Zasadami konsultacji społecznych obszarów białych NGA.

W konsultacjach można zgłosić również zakończone inwestycje, które nie zostały sprawozdane w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE za 2019 rok, czyli inwestycje, które rozpoczęły się lub zakończyły się już w 2020 roku.
Niezbędne dokumenty

Jako potwierdzenie wiarygodności planu inwestycyjnego musisz obowiązkowo przekazać co najmniej 2 dokumenty, z których (z każdego odrębnie) musi wynikać, że:

rzeczywiście planujesz inwestycję, ewentualnie poczyniłeś już pewne kroki by ją zrealizować i
posiadasz lub możesz (będziesz) posiadać wystarczające środki finansowe na zrealizowanie inwestycji.

Przykładowe dokumenty, jakie możesz złożyć by uwiarygodnić rzeczywiste planowanie inwestycji i posiadanie środków na jej zrealizowanie, wymienione zostały w Zasadach .

Musisz pamiętać, że to Ty jesteś odpowiedzialny za skuteczne przekazanie prawidłowych dokumentów. Jeżeli nie przekażesz prawidłowych dokumentów, nie zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia. Nieprzekazanie dokumentów lub przekazanie nieprawidłowych dokumentów (np. niepodpisanych) skutkuje odrzuceniem planu.

Jeżeli zgłaszasz inwestycję, która faktycznie już się zakończyła, wypełnij formularz tak, jakbyś zgłaszał plan inwestycyjny, a do zgłoszenia załącz dokument, w którym oświadczasz, że dane zgłoszenie dotyczy już wybudowanej infrastruktury, oraz dodatkowy dokument (dokumenty), które potwierdzą ten fakt (np. geodezyjna dokumentacja powykonawcza).
Ocena wiarygodności planów

Aby wykluczyć sytuacje „sztucznego” blokowania obszarów, musimy ocenić, czy zgłoszone plany są wiarygodne – to znaczy, czy z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że dana inwestycja zostanie (została) zrealizowana i że kolejni użytkownicy uzyskają (uzyskali) dostęp do nowoczesnych sieci NGA.

Plany inwestycyjne będą analizowane przez Zespół ds. oceny planów inwestycyjnych. Zespół ocenia wiarygodność planu inwestycyjnego, czyli jego realność i możliwość wykonania w kontekście zadeklarowanej wartości inwestycji do jej zakresu (punktów adresowych), technologii planowanej sieci i harmonogramu realizacji, oraz wykonalność planu w kontekście potencjału podmiotu zgłaszającego, wynikającego z przekazanych dokumentów.

Poniżej przedstawiamy listę najczęstszych błędów, które pojawiały się w poprzednich konsultacjach i powodowały, że plan nie podlegał ocenie lub został uznany za niewiarygodny:

Przekazanie jednego lub kilku punktów adresowych w danej miejscowości jako planu obejmującego całą miejscowość. Konsultacje prowadzone są z dokładnością do pojedynczego punktu adresowego, w związku z czym musisz wskazać wszystkie punkty, które obejmuje Twoja inwestycja. W przypadku zgłoszenia planu inwestycyjnego obejmującego tylko jeden lub kilka punktów adresowych, nie jest możliwe przeprowadzenie oceny adekwatności zadeklarowanej wartości inwestycji do jej rzeczywistego zakresu, w związku z czym traktowane jest to jako błąd formalny, skutkujący brakiem możliwości uzupełnienia i odrzuceniem planu.

WAŻNE: jeżeli dana inwestycja rzeczywiście obejmuje kilka punktów adresowych, albo na liście obszarów białych znajdują się tylko pojedyncze punkty adresowe z obszaru Twojej inwestycji – lista obszarów białych została przygotowana na podstawie baz danych PRG i NOBC, które są na bieżąco uzupełniane przez gminy, w związku z czym może wystąpić np. sytuacja, w której na udostępnionej liście znalazły się adresy z numerami porządkowymi, które fizycznie nie istniały jeszcze na koniec 2019 roku, a zatem nie mogły zostać objęte sprawozdaniem inwentaryzacyjnym. Zgłaszając pojedyncze adresy wyjaśnij nam przyczyny w dokumencie załączonym do zgłoszenia, tak byśmy wiedzieli, że nie popełniłeś błędu.

Brak uwiarygodnienia potencjału finansowego. Musisz przedstawić dokumenty, z których wynikać będzie, że jesteś w stanie sfinansować wszystkie zgłoszone inwestycje. W ramach procesu oceny oceniany będzie Twój potencjał finansowy do zrealizowania wszystkich zgłoszonych przez Ciebie inwestycji (tj. wysokość środków finansowych, których posiadanie lub możliwość posiadania uwiarygodnisz, będzie odnoszona do sumy wartości wszystkich zgłoszonych przez Ciebie inwestycji). Jeżeli nie uwiarygodnisz potencjału finansowego do zrealizowania wszystkich inwestycji, każdy ze zgłoszonych przez Ciebie planów zostanie uznany za niewiarygodny.

WAŻNE: nie uznamy za uwiarygadniające potencjał finansowy Twojego oświadczenia, w którym oświadczysz, że posiadasz środki własne lub pozyskasz je w przyszłości – w takim wypadku niezbędne jest dołączenie do zgłoszenia co najmniej dokumentu potwierdzającego posiadanie tych środków (jak np. wyciąg z rachunku bankowego, roczne sprawozdanie finansowe itp.) lub możliwość ich posiadania (jak np. promesa udzielenia pożyczki/kredytu, umowa kredytu odnawialnego na rachunku bankowym itp.).

Załączenie błędnych plików (np. pustych dokumentów Word).
Załączenie dokumentów niepodpisanych lub podpisanych przez nieuprawnione osoby.
Brak odpowiedzi na prośbę o wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W wyjątkowych sytuacjach zespół oceniający plany inwestycyjne będzie mógł Cię poprosić o dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia dotyczące planowanej inwestycji. Prośby o wyjaśnienia będą kierowane wyłącznie w szczególnych przypadkach i tylko jeśli do planu zostały załączone prawidłowe dokumenty.

Jeżeli dostaniesz od nas prośbę o wyjaśnienie jakiejś kwestii, masz obowiązek przekazać dodatkowe dokumenty lub udzielić wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

PAMIĘTAJ:

– jeżeli zgłaszasz daną inwestycję jako zrealizowaną już w 2020 roku, nie zwalnia Cię to z obowiązku przekazania informacji dotyczących tej inwestycji Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach przyszłorocznej inwentaryzacji;

– informacje o planach oraz dokumenty, które przekażesz, objęte są tajemnicą i będą udostępnione wyłącznie członkom Zespołu oceniającego.
Pomoc

Jeśli nie wiesz jakie dokumenty załączyć do zgłoszenia, żeby Twój plan został uznany za wiarygodny lub masz inne pytania dotyczące konsultacji, to napisz do nas na adres [email protected]. Jeśli Twój problem dotyczy działania systemu to napisz do zespołu obsługi SIIS na adres [email protected].

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jak-poprawnie-zglosic-plan-inwestycyjny3