Koniec wymiany papierów między urzędami

speed testy
speed testy

Koniec wymiany papierów między urzędami
13.06.2017

Ważna zmiana: od czerwca 2017 r. podmioty publiczne wymieniają korespondencję postępowaniu administracyjnym w sposób elektroniczny.

1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 39 KPA „w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania administracyjnego prowadzącego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.” Jednocześnie zgodnie z ustawą przepisu art. 39 [1] kpa w takim przypadku nie stosuje się, co oznacza, iż na doręczenie do podmiotu publicznego obowiązanego do posiadania elektronicznej skrzynki podawczej nie jest wymagane uzyskanie zgody tego podmiotu. Przepis art. 39 (2) znajduje także zastosowanie w sytuacji, w której do organu prowadzącego postępowanie wpływa korespondencja w postaci papierowej od podmiotu publicznego o którym mowa w 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W odpowiedzi na taką korespondencje organ prowadzący postępowanie administracyjne jest również zobowiązany doręczać pisma w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę tego podmiotu.

Oznacza to, że sprawach, które rozpoczęły się po 1 czerwca 2017 r. doręczenie pism w ramach postępowania administracyjnego podmiotom publicznym np. gminom, powiatom, inspekcjom itp. jeżeli są one stroną lub uczestnikami postępowań administracyjnych, niezależnie od formy korespondencji (np. papierowej) wpływającej ze strony tych podmiotów, rodzi po stronie organu prowadzącego postępowanie administracyjne obowiązek udzielania odpowiedzi (kierowania zawiadomień, postanowień, decyzji itp.) wyłącznie w postaci elektronicznej.

Zachęcamy podmioty publiczne do wnoszenia wszelkich podań na elektroniczne skrzynki podawcze przy wymianie korespondencji między podmiotami publicznymi, co pozwoli na całkowite wyeliminowanie dokumentów papierowych z kontaktach między nowoczesnymi urzędami.

źródło: gov.pl