Prezentacja polskich priorytetów w polityce cyfrowej w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

speed testy
speed testy

Prezentacja polskich priorytetów w polityce cyfrowej w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
11.05.2016

Minister Witold Kołodziejski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Krzysztof Szubert pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy międzynarodowej odbyli szereg spotkań w Parlamencie Europejskim w Strasburgu poświęconych polityce cyfrowej RP w tym jej wymiarowi europejskiemu. Punktem kulminacyjnym była prezentacja priorytetów na spotkaniu, w którym wzięli udział polscy posłowie – przedstawiciele wszystkich środowisk politycznych, ich doradcy oraz asystenci.

Podczas spotkania z polskimi posłami Witold Kołodziejski oraz Krzysztof Szubert przedstawili obecną pozycję Polski na tle innych państw członkowskich UE, wskazując na obszary wymagające poprawy, jak. np. wzrost efektywności wydatków na innowacyjność, poprzez lepsze zagospodarowanie już istniejącej infrastruktury i centrów badawczych. Następnie omówiono 18 strategicznych kierunków polskiego rządu w obszarze informatyzacji usług publicznych. Dodatkowo podkreślono zbieżność pomiędzy polskimi priorytetami a opublikowanymi później dokumentami strategicznymi Komisji Europejskiej, m.in. w zakresie e-administracji, zawierającymi elementy polskiej strategii.

Minister Kołodziejski podkreślił potrzebę intensyfikacji działań na arenie europejskiej w celu wypracowania korzystnych dla Polski rozwiązań, w tym w ramach Jednolitego Rynku Cyfrowego. Istotne jest tu m.in. oparcie się na rzetelnych danych w propozycjach Komisji, uwzględniających specyfikę poszczególnych państw członkowskich, podkreślanie roli małych i średnich firm dla gospodarki europejskiej, zachowanie otwartości na świat w tym relacje z państwami spoza UE w projektowaniu rozwiązań unijnych. Minister wspomniał o niedawnej inicjatywie podpisania przez Ministra Cyfryzacji RP oraz przedstawicieli innych państw (m.in. UK) wspólnego listu do Komisji dot. platform internetowych. Wartością dodaną działań na poziomie UE powinno być znoszenie barier dla ekspansji firm na wspólnym rynku oraz zapobieganie fragmentaryzacji przepisów przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych regulacji (sprzeciw wobec zasady „one size fits all”). Minister podkreślił też, że Polska powinna wspierać dążenia integracyjne Ukrainy w obszarze cyfrowym.

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu posłużyła także jako okazja do licznych spotkań z posłami polskimi oraz zagranicznymi, aktywnymi w obszarze cyfrowym. Omówiono priorytety Ministra Cyfryzacji oraz sposoby wspólnego działania na rzecz ich realizacji na agendzie europejskiej. Przedyskutowano szereg tematów i inicjatyw, które będą przedmiotem prac Rady oraz Parlamentu Europejskiego w najbliższych miesiącach, uczulając posłów na polskie postulaty. Dodatkowo tematem rozmów była nadchodząca Prezydencja Polski w grupie wyszehradzkiej (V4) i związane z tym możliwości zwiększenia naszego zaangażowania na rzecz reprezentacji interesów całego regionu.

Działania te wpisują się w realizację szerszego celu, jakim jest zwiększenie oddziaływania Polski na wypracowywanie rozwiązań unijnych w obszarze cyfrowym. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę, że ok. 75% legislacji obowiązującej w Polsce wynika pośrednio lub bezpośrednio z legislacji unijnej (dla obszaru cyfryzacji wartość ta jest jeszcze wyższa i sięga ok. 90%). Ważna rola europosłów w kształtowaniu legislacji unijnej sprawia, że są istotnym partnerem w promowaniu rozwiązań korzystnych dla polskiego obywatela i przedsiębiorcy.

źródło: gov.pl