Rada do Spraw Cyfryzacji nabór

speed testy

speed testy

Nabór do Rady do Spraw Cyfryzacji

01.02.2021

Ogłaszamy nabór kandydatów na członków Rady do Spraw Cyfryzacji czwartej kadencji. Termin zgłoszeń do 19 lutego 2021 r.
Męskie dłonie na klawiaturze laptopa. Wokół błękitne symbole osób i wiadomości.

Rada do Spraw Cyfryzacji działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2020 poz. 346).

Jest powoływanym na dwuletnią kadencję organem opiniodawczo-doradczym działającym przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Będzie się składać z 15 – 20 członków.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych dotyczących spraw informatyzacji, łączności lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Kandydatów na członków Rady mogą rekomendować:

ministrowie;
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
współprzewodniczący ze strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie informatyki lub łączności;
izby gospodarcze reprezentujące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie gospodarki elektronicznej, komunikacji, mediów, wytwarzania sprzętu informatycznego, oprogramowania lub świadczenia usług informatycznych;
stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest reprezentowanie środowiska informatycznego lub wspieranie zastosowań informatyki, gospodarki elektronicznej, komunikacji lub mediów.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

rekomendację zawierającą imię i nazwisko kandydata;
zgodę na kandydowanie;
oświadczenie kandydata o posiadaniu wyższego wykształcenia;
dane do kontaktu z kandydatem (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu).

Zgłoszenia kandydatów należy kierować w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu) na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Departament Architektury Informacyjnej Państwa
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
z dopiskiem „Rada do Spraw Cyfryzacji”

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

lub złożenie zgłoszenia w Kancelarii Ogólnej

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
z dopiskiem „Rada do Spraw Cyfryzacji”

Minister właściwy do spraw informatyzacji powołuje skład Rady spośród kandydatów rekomendowanych przez uprawnione podmioty. Skład Rady zostanie ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W razie pytań/wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje sekretariat Rady do Spraw Cyfryzacji:

telefon: 22 245 58 45;
e-mail: [email protected]

Więcej informacji o działalności Rady można znaleźć na stronie internetowej.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych w celu przeprowadzenia naboru do Rady do Spraw Cyfryzacji czwartej kadencji

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administrator Danych, Minister Cyfryzacji, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa
lub ul. Królewska 27, 00-060, Warszawa, e-mail: [email protected].

Inspektor Ochrony Danych Ministra Cyfryzacji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa lub ul. Królewska 27, 00-060, Warszawa, e-mail: [email protected].

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest:

Wyłonienie kandydata na członka Rady do Spraw Cyfryzacji;
Zrealizowanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w zakresie przeprowadzenia postępowania wyłaniania kandydata na członka Rady do Spraw Cyfryzacji;
art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie wypełnienia obowiązku archiwalnego, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyłaniania kandydata na członka Rady do Spraw Cyfryzacji i przez okres pracy kadencji Rady do Spraw Cyfryzacji, a następnie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

W przypadku zbierania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, źródłem pochodzenia danych będą organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zgłaszające kandydata.

Kategorie odnośnych danych: imię, nazwisko, nazwa organizacji, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
Dane osobowe mogą być również przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

  • Przysługuje Pani/Panu prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nabor-do-rady-do-spraw-cyfryzacji