Warsztaty programu ISA

speed testy
speed testy

Warsztaty programu ISA – podsumowanie
11.12.2015

Szereg rozwiązań wspierających interoperacyjność zaprezentowali przedstawiciele Komisji Europejskiej podczas listopadowych warsztatów poświęconych rozwiązaniom wytworzonym w ramach programu Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA).

Podczas spotkania zorganizowanego w dniach 24-25 listopada przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali szereg rozwiązań wspierających interoperacyjność. Znalazły się wśród nich rozwiązania techniczne, jak i metodyki pozwalające na zwiększenie poziomu interoperacyjności.

Warsztaty otworzył Sebastian Christow, dyrektor Departamentu Informatyzacji ministerstwa. Pierwszym prelegentem był Vassilios Peristeras, menadżer programu ISA. Przedstawił on założenia programu ISA i jego następcy ISA2, a także omówił – wraz z przykładami zastosowań – kilka istniejących rozwiązań, w tym:

Joinup – platforma internetowa wspierająca ponowne wykorzystanie rozwiązań informatycznych dla administracji publicznej,
IMI (Internal Market Information System) – platforma wymiany informacji pomiędzy podmiotami z różnych krajów UE,
sTESTA – system wymiany danych między podmiotami administracji (w wymiarze krajowym i UE).
Kolejnym podjętym przez niego tematem była kwestia Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market, DSM) i aktualizacji Europejskich Ram Interoperacyjności (European Interoperability Framework, EIF). W maju 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła strategię Jednolitego Rynku Cyfrowego, co wpłynęło na rozpoczęcie procesu aktualizacji Europejskich Ramy Interoperacyjności.

Z wprowadzonych zmian warto wymienić przygotowanie nowej definicji „europejskiej usługi publicznej” (European Public Service), która rozumiana jest obecnie jako dowolna – nie tylko ponadgraniczna – usługa administracji (ponieważ każda usługa administracji publicznej krajów Unii Europejskiej może mieć charakter transgraniczny). Uzupełniono także definicję „rejestru bazowego” (Base Registry) o komentarz, że konieczne jest wskazanie jednego podmiot odpowiedzialnego za jakość danych i że niezbędne jest zapewnienie ich prywatności.

Trzecie wystąpienie dotyczyło CAMSS (Common Assessment Method for Standards and Specifications), czyli metodyki wyboru standardów IT. Suzanne Wigard, menadżer programu ISA, mówiła o tym, w jaki sposób CAMSS pomaga wybrać odpowiednie standardy minimalizując ryzyko uzależnienia się organizacji od dostawy.

Ostatnia prezentacja podczas pierwszego dnia warsztatów dotyczyła Europejskiej Referencyjnej Architektury Interoperacyjności (European Interoperability Reference Architecture, EIRA), a przedstawił ją pan Raul Mario Abril Jimenez, menadżer programu ISA. Poza samym omówieniem EIRA i zmian, jakie wprowadzono w wersji 0.9, zaprezentowane zostało także narzędzie CarTool będące obecnie w fazie testów. Wspomaga ono działania związane z katalogowaniem istniejących rozwiązań transeuropejskich.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od warsztatu dotyczącego interoperacyjności semantycznej, który poprowadził Vassilios Peristeras. Mówił on o tym, jak duże znaczenie ma dziś dostęp do wysokiej jakości danych. Generalnie powinny one być publicznie dostępne (open data) – chyba, że istnieje wyraźny powód, by było inaczej. Punktem wyjścia do tematu zarządzania danymi jest z kolei przyjęcie założenia, że nie wiadomo kto, kiedy i do czego będzie w przyszłości wykorzystywał dane, które są obecnie udostępnione. Dlatego tez ważne jest, by były one jak najszerzej udostępnianie i wartościowe, czyli odpowiednio opisane i wystandaryzowane.

Kolejne wystąpienie dotyczyło systemu bezpiecznej wymiany dokumentów e-TrustEX na poziomie międzynarodowym, a także lokalnym. Sandro D’Orazio – menadżer pro­jektu/główny architekt – podkreślił, że z e-TrustEX można korzystać przez przeglądarkę internetową lub wykorzystywać jako komponent we własnym systemie informatycznym. e-TrustEX jest dziś stosowany m.in. w Austrii, Czechach i w Niemczech. Wdrożenia są obecnie prowadzone także we Francji, we Włoszech i w Rumunii.

Następnie Suzanne Wigard przedstawiła charakterystykę licencji EUPL (European Union Public Licence). Jest to licencja stworzona przez Komisję Europejską, która ma charakter „copyleft”. Oznacza to, że objęte nią dzieła można swobodnie modyfikować i redystrybuować na tych samych warunkach. Zaletą EUPL w stosunku do innych podobnych licencji jest to, że odwołuje się ona do prawa wspólnotowego (a nie np. amerykańskiego), co jest istotne z punktu dochodzenia praw przez twórców.

Tematem kolejnego wystąpienia były narzędzia SD-DSS (Digital Signature Software). Rozwiązanie zostało omówione przez pana Miguela Alvareza Rodrigueza, menadżera programu ISA. Zadaniem SD-DSS jest tworzenie i weryfikacja podpisów elektronicznych, a także tworzenie i zarządzanie Listami Zaufanymi (Trusted Lists).

Ostatnim tematem był opracowany przez Komisję Europejską system tłumaczenia maszynowego MT@ECprzedstawiony przez pana Spyridiona Pilosa. Rozwiązanie to – dostępne po uprzedniej rejestracji dla podmiotów publicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej – umożliwia zarówno tłumaczenie konkretnego fragmentu tekstu, jak i całych dokumentów. Obsługa MT@EC jest możliwa zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i przez usługi internetowe (web services).

Wszystkie omówione podczas warsztatów rozwiązania są opublikowane przez portal Joinup na licencji umożliwiającej ich swobodne, nieodpłatne wykorzystanie.

W zakładce Dokumenty znajdują się wszystkie prezentacje z warsztatów.

Pozostałe aktualności w projekcie znajdują się na archiwalnej stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

źródło: gov.pl