Internet europejski akt w sprawie danych

internet prędkość

internet prędkość

Internet europejski akt w sprawie danych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje do planu działania dotyczącego Aktu w sprawie danych (Data Act). Opinie można przesyłać do 25 czerwca.
Zdjęcie na błękitnym tle. Od dołu – widoczny do połowy telefon komórkowy z białym wyświetlaczem, w różowej obudowie. Nad telefonem – białe okienko komentarza.

Proponowany dokument stanowi kolejny etap ułatwiania dostępu do danych i ich wykorzystywania. Dzięki zaangażowaniu na wczesnym etapie prac – nowa inicjatywa może osiągnąć najkorzystniejszy kształt. Dlatego zachęcamy do zgłaszania swoich spostrzeżeń. Można to zrobić do 25 czerwca.

Lepszy dostęp, więcej możliwości

Akt w sprawie danych jest kolejną z inicjatyw zapowiedzianych w Europejskiej Strategii w zakresie danych, która ma na celu rozwijać europejską gospodarkę opartą na danych. Zdaniem Komisji Europejskiej udoskonalenia wymaga sposób wykorzystania danych w podejmowaniu decyzji przez rządy, lecz również przez podmioty prywatne.

Inicjatywa dąży do poszerzenia dostępu do danych, ułatwienia wykorzystywania danych w relacjach biznesowych oraz uczynienia rynków usług przetwarzania danych bardziej sprawiedliwymi i konkurencyjnymi. Zmiany przyczynią się do innowacji użytecznych dla wszystkich zainteresowanych stron.

Głównymi założeniami projektowanej regulacji są zwiększenie możliwości wykorzystania danych prywatnych przez organy publiczne oraz promowanie wymiany danych między przedsiębiorcami.

Pierwsze ze stawianych przed aktem zadań to uproszczenie przepływu danych z sektora prywatnego do publicznego (B2G). W jego osiągnięciu tego pomogą elastyczne ramy dostępu do źródeł danych, zakładające przejrzystość i odpowiednie zabezpieczenia, niepowodujące jednak powstania nadmiernych obciążeń po stronie przedsiębiorców. Planowane jest również powołanie podmiotów pośredniczących, które mogłyby wspomóc obie strony w osiągnięciu porozumienia.

Szybszy obrót

Inicjatywa obejmuje również szereg udogodnień w obrocie danych w sektorze biznesowym (B2B). Wypracowane rozwiązania wykreują podstawę dla uczciwszych relacji między przedsiębiorcami, stanowiących korzyść zarówno dla twórców, jak i użytkowników danych.

Wyzwaniem stawianym przed aktem jest wypracowanie instrumentów wyrównywania szans oraz uniknięcia sytuacji narzucania jednostronnych, uciążliwych warunków dostępu do danych. Priorytetem jest także konieczność odpowiedniego rozwoju wykorzystywania danych generowanych maszynowo, które z biegiem czasu miałyby stać się podstawą wielu usług i produktów.

Inicjatywa zakłada także wprowadzenie zestawu usprawnień technicznych, w tym wzmocnienia obiegu danych między usługami świadczącymi przetwarzanie w chmurze, m.in. poprzez prostszy dostęp do danych przez użytkowników nowoczesnych produktów Internetu rzeczy czy też ułatwienie praktycznej przenoszalności danych osobowych.

Uwagi do planowanego Aktu w sprawie danych (Data Act) można przesłać elektronicznie, na stronie Komisji Europejskiej – sprawdź szczegóły. Konsultacje trwają do 25 czerwca.

Zachęcamy do udziału!

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/europejski-akt-ws-danych–daj-znac-co-myslisz