Internet Gigabit Infrastructure Act

Internet Gigabit Infrastructure Act

Redukcja kosztów i przyspieszenie budowy gigabajtowych sieci szerokopasmowych to główny cel Gigabit Infrastructure Act – rozporządzenia Komisji Europejskiej o infrastrukturze gigabitowej. Jego projekt został właśnie ogłoszony.
Superszybkie sieci szerokopasmowe coraz bliżej – jest projekt nowego rozporządzenia KE

Rozporządzenie jest odpowiedzią na ciągle rosnące zapotrzebowania na dostęp do coraz szybszych sieci szerokopasmowych o coraz większej przepustowości. Zapewnienie możliwości dostępu do takiej infrastruktury jest warunkiem umożliwiającym m.in. rozwój nowoczesnych technologii, gospodarki, edukacji czy usług publicznych. Rozporządzenie o infrastrukturze gigabitowej, będzie aktem bezpośrednio stosowanym na terenie całej Unii Europejskiej. Jednocześnie zastąpi ono dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.

Rozporządzenie zakłada m.in. niwelowanie obciążeń administracyjnych przy realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Wszystkie niezbędne pozwolenia mają zostać uproszczone i ucyfrowione. Z kolei koordynacja robót budowlanych między operatorami różnych rodzajów sieci ma obniżyć koszty ich budowy. Każdy nowobudowany lub modernizowany budynek będzie musiał być wyposażony w światłowody.

Tekst projektu rozporządzenia dostępny jest pod adresem: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/gigabit-infrastructure-act-proposal-and-impact-assessement

Oprócz projektu rozporządzenia ogłoszony został także tekst Rekomendacji Gigabitowej, której celem jest przekazanie regulatorom w państwach, takim jak Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wytycznych dotyczących warunków dostępu do sieci telekomunikacyjnych operatorów o znaczącej pozycji rynkowej w celu zachęcenia do szybszego wyłączania dotychczasowych technologii i szybszego wdrażania sieci gigabitowych.

Wraz z ogłoszeniem projektu rozporządzenia rozpoczął się etap konsultacji publicznych tego projektu. Zachęcamy do zapoznawania się z projektem. Ewentualne uwagi prosimy przekazywać drogą elektroniczną, na adres [email protected].

Równolegle, oprócz konsultacji projektu rozporządzenia, Komisja Europejska rozpoczęła szersze konsultacje na temat przyszłości sektora telekomunikacyjnego. Konsultacje te odnoszą się m.in. do kwestii partycypacji dostawców platform internetowych i innych usług (takich jak serwisy filmowe i komunikatory) w kosztach budowy i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej. Konsultacje trwają do 19 maja 2023 r. Szersze informacje na temat konsultacji dostępne są pod adresem: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/future-electronic-communications-sector-and-its-infrastructure

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/superszybkie-sieci-szerokopasmowe-coraz-blizej–jest-projekt-nowego-rozporzadzenia-ke