Internet krajowe centrum przetwarzania danych

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych został wpisany do wykazu prac rządu.
Centra Przetwarzania Danych

Cyfrowe państwo wymaga nowych inwestycji w Centra Przetwarzania Danych
Na lata 2024 – 2026 zaplanowano jedną z większych inwestycji budowlanych, która przyczyni się do bezpiecznego przechowywania danych z systemów administracji rządowej
Specjalne procedury zaplanowane w projekcie ustawy dotyczące procesów związanych
z przygotowaniem i realizacją inwestycji pozwolą na sprawną budowę rządowych serwerowni

Bezpieczne dane z rejestrów i systemów państwowych

W ostatnich latach, wobec zwiększającego się stale poziomu wykorzystania nowych technologii
w obszarze realizacji zadań publicznych, odczuwalny jest brak w zasobach administracji rządowej wystarczającej powierzchni centrów przetwarzania danych, a obecnie posiadane zasoby stają się niewystarczające w szczególności na potrzeby rejestrów i systemów państwowych oraz rządowej chmury obliczeniowej, gdzie z usług kolokacji, w bezpieczny i nieprzerwany sposób, mogłyby korzystać podmioty publiczne.

Celem projektu jest stworzenie ram prawnych umożliwiających sprawną realizację inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów polskiej administracji rządowej, poprzez budowę wydajnych, bezpiecznych i wysoce dostępnych usług cyfrowych i zabezpieczenia infrastruktury krytycznej dla systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Rozbudowa państwowej infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych jest inwestycją o wysokiej wrażliwości ze względu na bezpieczeństwo państwa oraz obywateli.

Projekt Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD) zakłada budowę ustandaryzowanych i efektywnych energetycznie ośrodków, zbudowanych zgodnie z normą PN-EN 50600. Pierwsza z inwestycja zaplanowana na lata 2024 -2026 zakłada wybudowanie 3 ośrodków połączonych dedykowanymi łączami światłowodowymi oraz zasilanymi w dużej części energią z OZE i wykorzystujące technologię wodorową.
Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Realizacja inwestycji w zakresie KCPD na podstawie obowiązujących, ogólnych przepisów regulujących proces inwestycyjny, oznaczałaby konieczność przeprowadzenia długotrwałego procesu przygotowania inwestycji, co bardzo wydłuży proces budowy.

Projekt ustawy został opracowany z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań przyjętych w innych specjalnych ustawach inwestycyjnych, takich jak ustawa w zakresie inwestycji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu zmiennego, czy o przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, w zakresie dróg publicznych, w transporcie kolejowym etc.*

W celu umożliwienia sprawnej realizacji inwestycji, w projekcie wprowadzone zostały rozwiązania polegające w szczególności na:

wprowadzeniu przepisu ograniczającego możliwość lokalizowania w otoczeniu inwestycji w zakresie KCPD obiektów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu tych inwestycji,
wprowadzeniu do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie KCPD,
usprawnieniu postępowań administracyjnych,
uproszczeniu procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie KCPD
specjalną procedurę udzielania zamówień publicznych służących ochronie bezpieczeństwa realizacji inwestycji,
wprowadzenie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie KCPD oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji w zakresie KCPD, z określeniem terminów ich wydania przez właściwe organy,
uproszenie trybu wydania warunków przyłączenia inwestycji w zakresie KCPD.

* 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
2. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
4. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
5. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/powstana-bezpieczne-centra-danych-w-ramach-kcpd–jest-projekt-ustawy