Internet laptop dla nauczyciela

Dziś w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynku minister Janusz Cieszyński mówił o programie “Laptop dla nauczyciela”. “Przypominam, że jesteśmy na I etapie realizacji tego projektu, wszystko idzie zgodnie z założeniami. W pierwszej kolejności bony otrzymują nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych, ale wnioskować o nie mogą również pedagodzy, wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele bibliotekarze, nauczycielki na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Pozostałe grupy nauczycieli, które są uprawnione do otrzymania bonu, będą mogły skorzystać z niego najpóźniej do końca roku szkolnego 2023/2024” – dodał minister cyfryzacji.
bon_dla_nauczyciela
Kto otrzymuje bon w I etapie projektu?

Do otrzymania bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych uprawnieni są:

nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach IV-VIII lub z uczniami klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, w tym prowadzący:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
f) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
g) zajęcia religii lub etyki
h) naukę języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury
i) zajęcia wychowania do życia w rodzinie

nauczyciele prowadzący dodatkową naukę języka polskiego dla uczniów klas IV-VIII podstawowych, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki;
nauczyciele wspomagający, którzy prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych;
nauczyciele specjaliści: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
wychowawcy świetlic szkolnych prowadzący zajęcia z uczniami klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych;
nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych, w których strukturze są klasy IV-VIII;
dyrektorzy szkół podstawowych, w których strukturze są klasy IV-VIII, a także dyrektorzy zespołów szkół i ośrodków, w skład których wchodzi taka szkoła podstawowa, niezależnie od tego, czy realizują oni tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, czy też zostali zwolnieni z obowiązku jego realizacji.
nauczyciele uczący w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w oddziałach klas IV-VIII oraz w ogólnokształcącej szkole baletowej. Dotyczy to zarówno nauczycieli przedmiotów ogólnych jak i nauczycieli przedmiotów artystycznych.
urlopy macierzyńskie, urlopy rodzicielskie, urlopy wychowawcze – nauczyciel przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy na urlopie wychowawczym może ubiegać się o wsparcie w postaci bonu na zakup laptopa.

ldn1

ldn3ldn4
Uruchomienie możliwości składania wniosków w systemie teleinformatycznym na stronie o przyznanie bonu przez OPS

Organy prowadzące szkołę składają wnioski przez system teleinformatyczny https://laptopdlanauczyciela.gov.pl/wyszukiwarka w zakładce zgłoś nauczyciela do programu.

Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski dla poniższych grup:

wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych ‒ od 10 października 2023 r.,

2. wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych ‒ od 11 października 2023 r.,

3. wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej ‒ od 12 października 2023 r.,
4. inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. ‒ od 13 października 2023 r.

Kto NIE JEST uprawniony w I etapie do składania wniosków o bony:

nauczyciele prowadzący zajęcia wyłącznie w klasach I-III szkoły podstawowej lub w oddziałach przedszkolnych lub wyłącznie z uczniami tych klas;
nauczyciele, którzy w dniu 30 września 2023 r. nie pozostawali w stosunku pracy w szkole lecz prowadzili zajęcia na innej podstawie niż stosunek pracy
osoby niebędące nauczycielami zatrudnione do prowadzenia zajęć w szkole
wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, okręgowych ośrodkach wychowawczych, którzy realizują wyłącznie zajęcia na tym stanowisku (nie prowadzą jednocześnie zajęć w szkole podstawowej w klasach IV-VIII).
nauczyciele uczący w szkole muzycznej I stopnia, w której prowadzone jest wyłącznie kształcenie artystyczne.

Organ prowadzący szkołę nie składa wniosku, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku:

pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;

2. jest zawieszony w pełnieniu obowiązków
3. przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
4. jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/laptop-dla-nauczyciela–najwazniejsze-kwestie-dot-nauczycieli-uprawnionych-do-wnioskowania-o-bon