Internet otwarcie danych

internet prędkość

internet prędkość

Internet otwarcie danych

Otwieramy dane jeszcze szerzej – decyzja rządu

24.03.2021

Rada Ministrów przyjęła Program Otwierania Danych na lata 2021 – 2027. To krajowa strategia, która obejmuje kluczowe zagadnienia w zakresie udostępniania i zarządzania danymi.
Kolorowa grafika wektorowa – na środku laptop. Z jego prawej strony kubek z herbatą, z prawej – smartfon. Wokół ikony kojarzące się z internetem i danymi.

– Dzięki strategii dotyczącej otwierania danych realizowanej konsekwentnie od 2016 roku Polska przesunęła się najpierw z zastanej pozycji obserwatora do grupy ”szybko awansujących”, a następnie zdobyła status jednego z liderów w europejskim rankingu otwierania danych. Chcemy kontynuować ten kierunek zmian, stąd nowy Program Otwierania Danych na lata 2021 – 2027 – wskazuje Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.
Lepsza jakość

Program Otwartych Danych (POD) jest skierowany do organów administracji rządowej, jednostek podległych i nadzorowanych, KPRM oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Może być realizowany także przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, czy podmioty prywatne. Koordynatorem Programu jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

– Program poszerza projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego o praktyczne i techniczne mechanizmy otwierania danych na poziomie administracji rządowej – mówi minister Adam Andruszkiewicz, – Realizacja Programu przyczyni się do wzrostu podaży i poprawy jakości danych na portalu dane.gov.pl, niezbędnych do budowy innowacyjnych usług, aplikacji i innych produktów, w tym na potrzeby nowych technologii. Poprawi transparentność działań administracji i podniesie umiejętności przedstawicieli administracji w zakresie udostępniania i zarządzania danymi – dodaje.

Cele szczegółowe Programu:

Zwiększenie dostępności danych na portalu dane.gov.pl;
Poprawa interoperacyjności i jakości danych;
Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;
Stymulowanie rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych;
Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami danych;
Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie otwierania i zarządzania danymi oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat potencjału otwartych danych.

Program to kontynuacja dotychczasowej polityki otwierania danych publicznych, realizowanej – z poszerzonym zakresem działań – w latach 2016-2020.
Więcej i szerzej

Kluczowe rozwiązania przyjęte w dokumencie to m.in.:

Zwiększanie liczby zasobów danych udostępnianych przez API na portalu dane.gov.pl, w szczególności danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości (m. in. w ramach tworzenia tzw. harmonogramu udostępniania danych),
Zwiększanie liczby automatycznego pobierania metadanych do portalu dane.gov.pl z innych repozytoriów danych,
Poszerzenie (na zasadzie fakultatywnej) sieci pełnomocników ds. otwartości danych,
Organizacja inicjatyw na rzecz wzmocnienia współpracy z dostawcami danych (np. konferencje, hackathony, warsztaty, spotkania robocze),
Realizacja działań szkoleniowych z obszaru otwierania i zarządzania danymi publicznymi,
Rozbudowa portalu dane.gov.pl, m. in. rozbudowanie funkcjonalności portalu usprawniających komunikację z jego użytkownikami (czat, forum) oraz w zakresie udostępniania danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości.

Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 został opublikowany w Monitorze Polskim 23 marca 2021 r.

zrodlo: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/otwieramy-dane-jeszcze-szerzej–decyzja-rzadu