Internet program Operacyjny Polska Cyfrowa

speed testy

speed testy

Program Operacyjny Polska Cyfrowa internet

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – dokument opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, który został przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku. Nadrzędnym celem PO PC jest wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia społeczeństwa. To nowy program, który pojawił się dopiero w perspektywie finansowej 2014-2020. Budżet PO PC wynosi 2 255,6 mln euro.
Spis treści

1 Beneficjenci
2 Osie priorytetowe
3 Cele
4 Bibliografia

Beneficjenci

jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe
jednostki naukowe
państwowe organizacje kultury
organizacje pozarządowe
przedsiębiorstwa

Osie priorytetowe

Powszechny dostęp do szybkiego internetu
e-Administracja i otwarty rząd
e-Integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

Cele

zwiększenie powszechnego dostępu do szerokopasmowego szybkiego Internetu,
zwalczanie wykluczenia cyfrowego
wzrost jakości i dostępności e-usług publicznych
usprawnienie funkcjonowania cyfrowej administracji publicznej
poprawa dostępności informacji i zasobów publicznych
stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_Operacyjny_Polska_Cyfrowa