Internet program otwierania danych na lata

speed testy

speed testy

Internet program otwierania danych na lata 2021-2027 – ruszają prekonsultacje społeczne

07.09.2020

Chcemy poznać Państwa zdanie na temat naszych propozycji dotyczących otwierania dostępu do danych. Na spostrzeżenia, uwagi i pomysły czekamy do 16 września.
Granatowa grafika przedstawiająca system połączeń symbolizujący przepływ danych. Na środku biały napis: Program Otwierania Danych na lata 2021-2027.

Prekonsultacje społeczne projektu „Program otwierania danych na lata 2021-2027” uważamy za otwarte! Dokument, który oddajemy do Państwa oceny określa priorytety administracji rządowej w otwieraniu dostępu do danych.

Jeszcze więcej

Program jest kontynuacją polityki otwartości danych realizowanej przez administrację rządową w ramach „Programu otwierania danych publicznych na lata 2016-2020 r.”.

Wszystkie, realizowane w poprzednich latach, założenia utrzymaliśmy. Co więcej, w nowej edycji programu postanowiliśmy je uzupełnić m.in. o:

udostępnianie danych przez API (w tym danych o wysokiej wartości, danych dynamicznych),
współpracę z różnymi interesariuszami danych,
wymianę danych pomiędzy administracją oraz administracją i przedstawicielami biznesu,
działania edukacyjne dotyczące zarządzania danymi.

Projekt Programu powstał z myślą o:

zwiększaniu podaży i poprawie jakości danych dostępnych na portalu dane.gov.pl – zależy nam, aby każdy użytkownik mógł je ponownie wykorzystać,
budowie środowiska, w którym korzyści gospodarcze i społeczne – wynikające z otwartych danych – są dostrzegane i przekładają się na budowę nowych usług, produktów, tworzenie modeli biznesowych i nowych miejsc pracy oraz wspierają podejmowanie decyzji strategicznych,
wejściu Polski do grupy europejskich liderów w zakresie otwierania danych.

– Ujęta w Programie strategia otwartych danych ma na celu rozwój ekosystemu, w którym duża liczba dobrej jakości danych pozwoli na rozwój innowacyjnych rozwiązań, zwiększy przejrzystość działań organów administracji oraz jakość realizowanych badań – przyspieszając tym samym postęp naukowy – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Przyjęte przez nas cele wynikają z oceny dotychczasowych efektów działań, ale także z tempa zachodzących – na skutek rozwoju technologii cyfrowych – zmian w otoczeniu tematyki otwartych danych oraz postępów europejskich portali otwartych danych – dodaje szef MC.

Jak zgłosić?

Zależy nam na poznaniu Państwa zdania na temat naszych propozycji.

Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 16 września. Prosimy je przesyłać na adres [email protected].

Treść konsultowanego projektu znajdą Państwo poniżej.

Zachęcamy do udziału w prekonsultacjach!

[AKTUALIZACJA – 25.09.2020]

Zakończyliśmy etap zbierania uwag i opinii do projektu Programu otwierania danych w ramach prekonsultacji.

Projektując nowy Program opieraliśmy się na rozwiązaniach zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, komunikacie KE w sprawie Europejskiej strategii w zakresie danych oraz doświadczeniach w koordynacji i realizacji „Programu otwierania danych publicznych na lata 2016-2020 r.”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę i przesłali swoje opinie.

Dotyczyły one głównie: współpracy z interesariuszami danych, rozwoju portalu dane.gov.pl, danych medycznych i badawczych, udostępniania i wymiany danych pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, dystrybucji i jakości danych, a także załączników nr 1 i 2 do projektu Programu.

Planujemy wzmocnienie współpracy z interesariuszami danych oraz dalszą rozbudowę portalu dane.gov.pl. Większy nacisk zostanie położony na zagadnienia dotyczące danych medycznych, danych surowych jako tych najbardziej pożądanych dla ponownego wykorzystania oraz publikowanie danych od drugiego poziomu otwartości. Bierzemy przy tym pod uwagę, że dla niektórych instytucji może się to wiązać z szeregiem nowych wyzwań. Widzimy także, że zmiany w obszarze dzielenia się danymi przez sektor prywatny są potrzebne i pożądane.

Program zobowiązani będą realizować członkowie Rady Ministrów, organy i jednostki organizacyjne im podległe lub przez nich nadzorowane, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Zachęcamy do stosowania zapisów Programu w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i sektor prywatny.

Zapraszamy do włączenia się do prac na kolejnym etapie prac nad projektem.

źródlo: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/program-otwierania-danych-na-lata-2021-2027–ruszaja-prekonsultacje-spoleczne