Internet wirtualny sekretariat dla projektów cyfrowych

internet prędkość

internet prędkość

Internet wirtualny sekretariat dla projektów cyfrowych

Możliwości uruchomienia i koordynacji regionalnych projektów służących przyspieszeniu procesów transformacji cyfrowej państw Grupy Wyszehradzkiej – to główny temat pierwszego spotkania Wirtualnego Sekretariatu ds. Projektów Cyfrowych V4.
Zdjęcia uczestników spotkania – zrzuty w wideorozmowy. W prawym dolnym roku, na niebieskim tle, logo polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Powołanie Wirtualnego Sekretariatu ds. Projektów Cyfrowych państw Grupy Wyszehradzkiej (ang. Virtual Office for V4 Digital Projects) to polska inicjatywa w ramach naszego przewodnictwa w V4. Została zasygnalizowana w lutym tego roku w podpisanej przez premierów Grupy Wyszehradzkiej deklaracji o wzajemnej współpracy przy projektach cyfrowych, tzw. Deklaracji Cyfrowej.
Ramię w ramię

Zgodnie z treścią Deklaracji Cyfrowej państwa V4 zobowiązały się do budowy ram współpracy w zakresie spraw cyfrowych, poprzez m.in. ustanowienie mechanizmu konsultacji i wyznaczenie punktów kontaktowych ds. cyfrowych. Ich zadaniem będzie bieżąca koordynacja wspólnych projektów cyfrowych V4, polegających np. na tworzeniu nowych produktów, modeli biznesowych, inwestycji lub badań w zakresie transformacji cyfrowej.

Każdy z premierów Grupy Wyszehradzkiej mianował odpowiednio krajowego koordynatora wspólnych projektów cyfrowych V4, dzięki czemu powstał Wirtualny Sekretariat ds. Projektów Cyfrowych.

Oto jego skład:

Czechy – Petr Očko, wiceminister ds. cyfryzacji i innowacji,
Słowacja – Radoslav Repa, dyrektor generalny w Kancelarii Wiceprezesa Rady Ministrów ds. inwestycji i informatyzacji,
Węgry – Károly Balázs Solymár, wiceminister cyfryzacji,
Polska – Krzysztof Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej.

Pierwszemu spotkaniu Wirtualnego Sekretariatu przewodniczył Krzysztof Szubert, a tematem spotkania były identyfikacja obszarów współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i możliwości uruchomienia regionalnych projektów służących przyspieszeniu procesów transformacji cyfrowej państw V4.

– Naszą rolą jest przełożenie kierunków politycznych wyznaczonych przez liderów V4 na konkretne projekty cyfrowe. Kluczowe będzie nawiązanie ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi, naukowymi i finansowymi, którzy de facto będą faktycznymi wykonawcami tych projektów – powiedział Krzysztof Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej i koordynator cyfrowej współpracy V4 z ramienia Polski.

Pola współpracy

Koordynator ze strony czeskiej podkreślił, że agenda cyfrowa zyskuje nową wagę w czasach pandemii i postpandemicznych, szczególnie w kontekście cyfryzacji administracji publicznej.

Czechy są krajem wysoko uprzemysłowionym, dlatego szczególną wagę przywiązują do programów ucyfrowienia małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs) oraz rozwoju centrów innowacji cyfrowej (DIH, Digital Innovation Hub). Czeski wiceminister ds. cyfryzacji i innowacji wskazał też możliwe cyfrowe sektory współpracy Grupy Wyszehradzkiej – regulacje w zakresie AI, HPC (komputery o wysokiej wydajności), tworzenie korytarzy 5G.

Wiceminister cyfryzacji Węgier zgodził się z czeskim odpowiednikiem i dodał, że priorytetem Węgier jest także gospodarka oparta na danych (Data Economy), która również może stanowić pole do tworzenia wspólnych projektów.

Zarówno przedstawiciel Węgier, jak i Słowacji potencjał do współpracy widzą również w międzyuczelnianych pracach badawczo-rozwojowych, także w wymiarze nieregionalnym. Przedstawiciel Słowacji wskazał również jako istotny obszar technologii chmurowych oraz szeroko rozumianego nabywania kompetencji cyfrowych.

Wszyscy uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie odnieśli się do inicjatywy Polski i zakreślili wiele wspólnych obszarów współpracy. Na podstawie dyskusji polska strona zobowiązała się do przygotowania na następne spotkanie wstępnej propozycji projektów w zakresie współpracy cyfrowej państw V4 biorąc pod uwagę konkluzje oraz propozycje zgłoszone przez wszystkie strony spotkania.

Krzysztof Szubert zachęcił również partnerów V4 do dokonania przeglądu krajowych programów odbudowy i nawiązania kontaktów z lokalnym środowiskiem biznesowym. Zaprosił ich także do udziału w 16. edycji Szczytu Cyfrowego ONZ, która w tym roku odbędzie się w Katowicach (6-10 grudnia).

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wirtualny-sekretariat-ds-projektow-cyfrowych-v4–pierwsze-spotkanie