Internet zwiększenie liczby danych publicznych

internet prędkość

internet prędkość

Internet zwiększenie liczby danych publicznych

Zwiększenie liczby danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać – to główny cel przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów projektu ustawy o otwartych danych. Nowe przepisy pozytywnie wpłyną na innowacyjność polskiej gospodarki.

Pełna nazwa przyjętych dziś regulacji to projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Dla społeczeństwa i gospodarki

Sektor publiczny posiada wiele wartościowych zasobów, np. dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe. Te informacje mogą być wykorzystywane – z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki – do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług.

– Po wejściu w życie nowych przepisów jeszcze więcej danych będzie mogło zostać wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego – tłumaczy minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Projekt także dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jesteśmy przekonani, że nowe regulacje pozytywnie wpłyną na innowacyjność polskiej gospodarki, a co za tym idzie – także na jakość życia obywateli – dodaje.
Szybciej i sprawniej

Oto najważniejsze rozwiązania przyjętego dziś projektu:

wprowadzenie kategorii danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki (to np. dane geoprzestrzenne, meteorologiczne, czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności). Dane te będą musiały być udostępniane – co do zasady – bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).

zobowiązane podmioty będą musiały udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania, niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API. Do danych dynamicznych, czyli danych podlegających częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym – w szczególności ze względu na ich zmienność lub szybką dezaktualizację – mogą należeć np. dane środowiskowe, dane wygenerowane przez czujniki czy dane o ruchu.

Wartość ekonomiczna tego rodzaju zasobów zależy od natychmiastowej dostępności informacji i ich regularnego aktualizowania.

ponownym wykorzystywaniem objęto dane badawcze w zakresie, w jakim informacje te zostały wytworzone lub zgromadzone w ramach działalności naukowej, finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Danymi badawczymi mogą być np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie.

wprowadzenie nowego rozwiązania, dotyczącego m.in. programu otwierania danych, sieci pełnomocników do spraw otwartości danych oraz portalu dane.gov.pl (w tym możliwości udostępniania danych przez podmioty niepubliczne, np. przedsiębiorstwa czy organizacje pozarządowe, w portalu dane.gov.pl). Chodzi o usprawnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz przyspieszenie procesu otwierania danych w Polsce.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Polska liderem

W rankingu Komisji Europejskiej, opisującym i oceniającym postępy oraz poziom dojrzałości krajów europejskich w zakresie otwierania danych publicznych, Polska w ubiegłym roku awansowała do grupy liderów otwierania danych w Unii Europejskiej.

Razem z nami w czołówce krajów z największą otwartością danych znajdują się: Dania, Hiszpania, Francja, Irlandia, Estonia i Austria.

Na naszym portalu dane.gov.pl publikujemy obecnie ponad 21 tysięcy danych od 136 dostawców.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rada-ministrow-o-otwartych-danych