Konstytucja dla Cyfryzacji

speed testy
speed testy

Konstytucja dla Cyfryzacji
07.12.2017

Szanowni Państwo, zapraszam do wspólnego budowania Konstytucji dla Cyfryzacji. Przyszłość i modernizacja Polski zależy od rozwoju nowych technologii. Konstytucja dla Cyfryzacji jest propozycją umowy społecznej z Polakami, obietnicą, której kształt chcemy nadać poprzez publiczne konsultacje w odpowiedzi na Wasze potrzeby i oczekiwania. Chcemy umówić się na rozwiązania w dziedzinach takich, jak edukacja, administracja, kultura i dziedzictwo Polski, innowacyjność/biznes, Twoje zdrowie, nauka, inteligentne miasta, europejska solidarność cyfrowa. Jesteśmy także liderem cyfryzacji w Europie. Kontynuując tę drogę proponujemy nasz wkład poprzez koncepcję Europejskiej Solidarności Cyfrowej. Wprowadzenie usług jest tylko jednym z elementów modernizacji cyfrowej. Całość tego procesu odwołuje się do wartości na jakich zbudowana będzie przyszłość naszej Ojczyzny. Serdecznie zapraszam do współpracy, rok 2018 będzie czasem cyfrowego przełomu i transformacji dla Rzeczypospolitej. Anna Streżyńska

Konstytucja dla Cyfryzacji – ilustracja
Edukacja

Co dla nas jest ważne?
Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, dostęp do sprawdzonych zasobów, bezpieczeństwo w sieci

Jak działamy?
Podłączenie do Internetu szerokopasmowego dla wszystkich szkół w Polsce do roku 2020.
Lektury.gov.pl to serwis zapewniający bezpłatny dostęp do utworów literackich znajdujących się na ministerialnej liście lektur szkolnych. Jest realizacją postulatu dostępnych i przyjaznych cyfrowych zasobów edukacyjnych i kulturowych.
Pozwala na wyrównanie szans dostępu do powszechnego zbioru lektur.
Nauka programowania. Konkurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. POPC- to konkurs w ramach, którego organizacje pozarządowe szkolą nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania, w którym w pierwszym etapie skorzysta 1307 szkół.
Portal koduj.gov.pl skierowany do rodziców, nauczycieli i uczniów zainteresowanych nauką programowania.
Promocja dobrych praktyk i etyki cyfrowej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Kogo zapraszamy:
Młodzież, rodziców, opiekunów, nauczycieli, kuratoria oświaty, samorząd, organizacje pozarządowe

Administracja

Co jest dla nas ważne?
Sprawność działania, oszczędność czasu, niezawodność, dostępność, transparentność

Jak działamy?
Centralne zarządzanie infrastrukturą informatyczną w administracji rządowej i samorządowej, co pozwoli na obniżenie kosztów, usprawnienie jej działania.
Poprzez cyfryzację administracji publicznej zmiana jej wizerunku na przyjazną, sprawą, transparentną i kompetentną, ale także tańszą dla użytkowników (m.in. dobre, procyfrowe prawo).
Udostępnianie dokumentów osobistych w wersji cyfrowej, na urządzeniach mobilnych. Wsparcie dla bezpiecznego korzystania z elektronicznych dokumentów.
Wzmocnienie ochrony danych osobowych obywateli.
Stworzenie nowoczesnej infrastruktury informacji przestrzennej oraz budowa elektronicznych zbiorów i usług danych przestrzennych.
Otwarcie zdigitalizowanych zasobów geoinformacyjnych, zwiększających dostępność do informacji o działkach i budynkach.
Budowa krajowego rejestru danych adresowych, ułatwiającego nadawanie numerów budynków oraz uporządkowanie istniejącej bazy danych adresowych.
O naszych projektach piszemy tu: https://www.gov.pl/cyfryzacja/programy-i-projekty
Kogo zapraszamy?
Obywateli, przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej

Kultura i dziedzictwo Polski

Co dla nas jest ważne?
Pielęgnowanie pamięci, duma, dostęp do dóbr kultury, zachowanie dzieł dla przyszłych pokoleń

Jak działamy?
@Kronika – Projekt zakłada stworzenie miejsca w sieci do długotrwałego przechowywania zasobów kultury i nauki, utworzenie repozytorium cyfrowych zasobów oraz budowę platformy integrującej wszystkie dotychczasowe portale w tym obszarze.
Projekt prezentacji, w formie cyfrowej, nieznanych powszechnie polskich miejsc pamięci w kraju i za granicą. Celem projektu będzie zapoznanie z dalekimi, często zapomnianymi i trudno dostępnymi miejscami i pamiątkami związanymi z losami naszych rodaków.
Kogo zapraszamy?
Obywateli, pracowników instytucji kultury, nauki i edukacji, młodzież, Polonię.

Innowacyjność/biznes

Co dla nas jest ważne?
Oszczędność czasu, nowoczesne rozwiązania, sprawność, komunikatywność, bezpieczeństwo.

Jak działamy?
Projekty realizowane przez środowiska akademickie. Połączenie działań związanych z cyfryzacją z chęcią poznania jej wpływu na gospodarkę i społeczeństwo.
Otwarte dane – projekt systemowych rozwiązań zwiększających dostępność do danych publicznych oraz ich ponownego wykorzystywania. Rozbudowany portal danepubliczne.gov.pl ułatwi wyszukiwanie, analizę i wykorzystywanie danych. Powstaną i będą upowszechnione w ramach szkoleń dla administracji, standardy otwartości danych w 3 wymiarach: technicznym, regulacji prawnych i bezpieczeństwa.
Program Przemysł Plus, będący propozycją gospodarki opartej o dane, ułatwiających działania operacyjne polskim firmom i wykorzystujący najnowsze technologie.
Kogo zapraszamy?
Przedsiębiorców, start-upowców, firmy z branży IT, organizacje pozarządowe i samorządowe, świat akademicki.

Twoje zdrowie

Co dla nas jest ważne?
Zwiększenie dostępności, transparentność i sprawności obsługi pacjenta.

Jak działamy?
Stworzenie mechanizmu koordynacji działań w e-Zdrowiu.
Wytworzenie systemów do cyfrowej wymiany dokumentacji medycznej, zwiększającej elastyczność wyboru placówki leczenia, oraz przyśpieszającej bezpieczny i poufny przekaz wyników badań i informacji o stanie zdrowia.
Wprowadzenie szeregu usług takich jak: e-recepta, e-skierowanie, e-rejestracja, czy elektroniczne karty pacjentów.
Kogo zapraszamy?
Przedstawicieli zawodów medycznych, kadrę zarządzającą placówkami medycznymi, stowarzyszeń pacjentów, firm wdrażających rozwiązania IT do służby zdrowia, samorządy.

Nauka

Co jest dla nas ważne?
Innowacyjność nauki, atrakcyjność uczelni, uproszczenie administracji akademickiej, wyzwolenie twórczych potencjałów.

Jak działamy?
Usprawnienie administracyjne dla studentów: e-legitymacja, rejestracja elektroniczna, rejestr dyplomów i statusów studentów.
Wprowadzenie ułatwień obsługi ludzi nauki, w tym cyfryzacja procesów postępowania awansowego, czy infrastruktury badawczej.
Rozwiązania technologiczne wyzwalające twórczy potencjał – np. akademickie start-upy oraz innowacyjnie prowadzone badania.
Kogo zapraszamy?
Studentów, wykładowców, badaczy, środowiska biznesowe współpracujące z nauką, think-tanki, stowarzyszenia wspierające naukę.

Inteligentne Miasta

Co jest dla nas ważne?
Miasta dostosowujące się do potrzeb mieszkańców, wysoka jakości życia, bezpieczeństwo, wolność

Jak działamy?
Wprowadzenie technologii 5G oraz powiązanych z nią rozwiązań, takich jak informacja o stanie zanieczyszczeń powietrza, zrównoważonego transportu, informacji o natężeniu ruchu czy systemach oświetlenia itp.
Wprowadzenie usług ekonomii opartej na wiedzy w miastach.
Zwiększenie partycypacji obywatelskiej: usprawnienie przekazu informacji o rozwiązaniach lokalnych oraz procesów ich konsultowania, zwiększenie podmiotowości i odpowiedzialności obywatelskiej. E-voting na poziomie lokalnym.
Usprawnienie zarządzania budżetem obywatelskim.
Kogo zapraszamy?
Mieszkańców, przedstawicieli stowarzyszeń, samorządowców, projektantów i urbanistów.

Europejska Solidarność Cyfrowa

Co jest dla nas ważne?
Nowe formy współpracy międzynarodowej, cyfrowa tożsamość Europejczyków, zwiększenie atrakcyjności cyfrowej Polski i Europy

Jak działamy?
Utrzymanie wysokiej pozycji dyplomacji cyfrowej.
Promocja solidarności cyfrowej w Europie, jako równości dostępu, szans oraz programów rozwoju rynków i usług cyfrowych.
Promocja programów związanych z cyfryzacją w ramach programu Horyzont2020.
Zmniejszenie nierówności technologicznych między państwami Unii Europejskiej.
Standaryzacja poziomu kompetencji cyfrowych obywateli państw Unii Europejskiej.
Uruchomienie wspólnych i sprawiedliwych rozwiązań aktywizujących cyfrowo.
Ustandaryzowanie rozwiązań cyfrowych dla biznesu w Unii Europejskiej
Prace nad swobodnym i bezpiecznym przepływem danych (FFD).
Kogo zapraszamy?
Reprezentantów polskiego i europejskiego biznesu, przedstawicieli izb handlowych, polityków

Do czego Was zapraszamy?
Miejsca i daty poszczególnych debat i konsultacji będą sukcesywnie podawane do wiadomości.

źródło: gov.pl