Mapa internetyzacji polskich szkół

speed testy
speed testy

Mapa internetyzacji polskich szkół
09.09.2016

Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach przygotowań do drugiego konkursu z osi 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), przygotowało unikalne narzędzie bazodanowe zawierające kompleksowy zestaw danych ilustrujących sposób korzystania przez placówki oświatowe z dostępu do szerokopasmowego Internetu.

W ramach tego narzędzia dokonaliśmy geolokalizacji poszczególnych placówek oświatowych na terenie Polski, jak również zwizualizowaliśmy je na mapie cyfrowej.

Placówki oświatowe podzielone zostały na trzy kategorie:
Placówki w zasięgu sieci o prędkościach wyższych niż 100 Mb/s (niebieskie kropki),
Placówki w zasięgu sieci o prędkościach niższych niż 100 Mb/s, których podłączenie z własnych środków przedsiębiorcy zadeklarowali w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA przeprowadzonych przez Ministra Cyfryzacji (szare kropki),
Placówki w zasięgu sieci o prędkościach niższych niż 100 Mb/s, do podłączenia których zobowiązani będą przedsiębiorcy uzyskujący środki pomocowe w ramach drugiego konkursu z osi 1 POPC (czerwone kropki).
Liczba czerwonych kropek wyznacza skalę interwencji niezbędnej do wykonania przez Państwo dla potrzeb zapewnienia wszystkim uczniom polskich szkół możliwości korzystania z szerokopasmowego Internetu.

Tworząc to narzędzie skorzystaliśmy z trzech grup danych:
informacje o usługach, z których korzystają szkoły, pozyskane na podstawie ankiety przeprowadzonej w szkołach (ankietę wypełniło ponad 27 tysięcy szkół spośród 30 tysięcy placówek oświatowych działających na terenie Polski, które kształcą dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat),
informacje o usługach świadczonych przez przedsiębiorców w poszczególnych punktach adresowych, w których zlokalizowane są szkoły, pozyskane z Systemu Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej na podstawie danych raportowanych przez przedsiębiorców,
informacje o zasięgach sieci przedsiębiorców w poszczególnych punktach adresowych, w których zlokalizowane są szkoły, pozyskane z Systemu Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej na podstawie danych raportowanych przez przedsiębiorców.
Dane te zostały ponadto uzupełnione informacjami z Systemu Informacji Oświatowej prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej (dane identyfikacyjne i adresowe szkół oraz informacje o liczbie uczniów w tych szkołach).

W podkładzie mapy zawarte zostały zbiorcze informacje na temat wszystkich placówek oświatowych zlokalizowanych w danym podregionie (NUTS 3), które to jednostki podziału statystycznego użyte zostaną dla potrzeb wyznaczania obszarów konkursowych w ramach drugiego konkursu.

Prośba o przesyłanie informacji o ewentualnych błędach bądź nieścisłościach w podanych informacjach (SZCZEGÓLNIE DOTYCZĄCYCH KWALIFIKOWANIA SZKÓŁ JAKO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ BĄDŹ NIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU SIECI > 100 Mb/s) na adres [email protected]

źródło: gov.pl