Najważniejsze ustalenia podjęte podczas Światowej Konferencji Radiokomunikacji

speed testy
speed testy

Najważniejsze ustalenia podjęte podczas Światowej Konferencji Radiokomunikacji – WRC-15
02.12.2015

Światowe Konferencje Radiokomunikacyjne (World Radiocommunication Conference -WRC) odbywają się okresowo w odstępach 3-4 lat. W ich wyniku modyfikowane są międzynarodowe przepisy regulujące zasady wykorzystania częstotliwości radiowych zebrane w Regulaminie Radiokomunikacyjnym (Radio Regulations). Zapisy Regulaminu Radiokomunikacyjnego w istotny sposób warunkują kwestie zarządzania widmem radiowym na obszarze naszego kraju. Ostatnia konferencja (WRC-15) trwała w dniach od 2 do 27 listopada 2015 roku.

Szerokopasmowa telefonia mobilna
Następujące pasma zostały przypisane na potrzeby komunikacji mobilnej: w zakresie pasma L – 1427-1518 MHz oraz dolnej część pasma C – 3,4-3,6 GHz. Częstotliwości te będzie można przeznaczyć na potrzeby szerokopasmowej łączności mobilnej pod warunkiem niezakłócania istniejących systemów. Ustalono również, iż w agendzie następnego WRC-19, na potrzeby komunikacji mobilnej, będą identyfikowane jedynie częstotliwości z zakresu powyżej 6 GHz.

Podjęta została decyzja o przeznaczeniu zakresu 694-790 MHz na potrzeby telefonii mobilnej w Regionie 1 (Europa, Afryka, Bliski Wschód i Centralna Azja) oraz przyjęto globalne rozwiązania harmonizacyjne dla implementacji dywidendy cyfrowej w tym zakresie. Zapewniona została pełna ochrona dla systemów telewizji naziemnej jak i radionawigacji lotniczej działających w tym zakresie częstotliwości.

Aby dać możliwość rozwoju telefonii mobilnej w tym zakresie częstotliwości, UKE podpisało bilateralne porozumienia z Rosją, Białorusią i Ukrainą dotyczące zapobieganiu wzajemnego zakłócenia się telefonii mobilnej i systemów radiolokacji lotniczej w strefie przygranicznej. Porozumienia dostępne są na stronach UKE.

Nowy zakres częstotliwości na potrzeby radioamatorów
Zakres 5351.5 – 5366.5 kHz przypisany przez WRC-15 radioamatorom umożliwi stabilną komunikację na różne odległości, co może być szczególnie ważne w przypadku wykorzystania takiej łączności np. w sytuacjach kryzysowych.

Szerokopasmowe systemy ochrony publicznej i wspomagania w sytuacjach katastrof (PPDR – public protection and disaster relief)
Na WRC-15 zidentyfikowano zakres 694-894 MHz jako odpowiedni dla wdrożenia mobilnych systemów komunikacji na potrzeby służb takich jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i służby zarządzania kryzysowego. Podjęta uchwała nie narzuca obowiązków w tym zakresie, jednakże zachęca kraje do podejmowania decyzji o przeznaczeniu fragmentu tego pasma na potrzeby PPDR.

Poszukiwania zaginionych i ratownictwo
Wzmocniono ochronę systemów poszukiwania zaginionych i ratownictwa (SAR – Search and Rescue), wykorzystywanych do wykrywania i identyfikowania sygnałów o niebezpieczeństwie, które na częstotliwości 406-406.1 MHz przekazują takie sygnały do satelit (np. Cospas-Sarsat).

Satelity obserwacyjne Ziemi do monitoringu środowiska
Na WRC-15 podjęto decyzję o nowej alokacji w zakresie częstotliwości 7-8 GHz na potrzeby przesyłania dużych ilości danych związanych z przekazywaniem planów operacyjnych i wprowadzaniem dynamicznych zmian w oprogramowaniu statków kosmicznych, które w ostateczności doprowadzą do uproszczenia aparatury pokładowej satelit w przyszłych misjach dotyczących badania Ziemi.

Ponadto podjęta została decyzja o przydzieleniu zakresu 9-10 GHz na potrzeby aktywnego satelitarnego badania Ziemi, co umożliwi rozwój nowoczesnych technologii szerokopasmowego wykrywania oraz radarów kosmicznych. Aplikacje naukowe i geo-informacyjne, które powstaną, dostarczą wysokiej jakości danych pomiarowych dostępnych w każdych warunkach pogodowych na potrzeby aplikacji wykorzystywanych w sytuacjach klęsk żywiołowych, zapewniania pomocy humanitarnej czy też kontroli dużych obszarów wybrzeża.

Bezzałogowe statki powietrzne i systemy łączności związane z operacyjnym wykorzystaniem statku powietrznego
WRC-15 otworzyło drogę do rozwijania przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego – ICAO światowych standardów dla bezzałogowych statków powietrznych – (UAS – Unmanned Aircraft Systems), oraz dokonało identyfikacji warunków regulacyjnych, które muszą być stosowane na poziomie międzynarodowym. WRC-15 zgodziło się również w kwestii widma jakie ma być wykorzystywane na potrzeby systemów łączności związanej z operacyjnym wykorzystaniem statku powietrznego (WAIC), dzięki czemu ciężkie i drogie okablowanie w samolotach może być zastąpione przez systemy bezprzewodowe.

Globalne śledzenie statusu lotów (Global Flight Tracking)
Kwestia dotycząca GFT pojawiła się w agendzie WRC-15 w związku z Uchwałą 185 Konferencji Pełnomocników dot. globalnego śledzenia statusu lotów i została rozstrzygnięta w drugim tygodniu obrad WRC. Ustalono przeznaczenie pierwszej ważności dla służby ruchomej satelitarnej lotniczej (R) dla kierunku Ziemia-kosmos w zakresie częstotliwości 1 087,7-1 092,3 MHz dla systemu ADS-B (Automatic Dependant Surveilance – Broadcast), z ograniczeniem jedynie do wiadomości odbieranych przez satelity, które są przekazywane z samolotu zgodnie ze standardami ICAO. Systemy ADS-B to systemy, w których samolot korzystając z dostępu do nawigacji satelitarnej automatycznie z wysoką dokładnością raportuje swoją pozycję. Raporty takie są dostępne dla kontroli naziemnej oraz dla innych samolotów, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa lotów. W tej sprawie osiągnięto szybkie porozumienie, które jest poparte uchwałą WRC, określającą warunki dla GFT i ramy przyszłych dodatkowych prac w tym kierunku dla Biura Radiokomunikacji ITU oraz ICAO.

Systemy radiokomunikacji morskiej
WRC-15 dokonało przeglądu postanowień regulacyjnych i przeznaczenia widma w celu udostępnienia nowych możliwych zastosowań technologii Automatycznego Systemu Identyfikacji (AIS) oraz możliwych nowych aplikacji usprawniających radiokomunikację morską. Nowe aplikacje umożliwiające wymianę danych, wykorzystujące technologię AIS, mają na celu poprawienie bezpieczeństwa w nawigacji. Nowe przeznaczenia dla służby ruchomej morskiej satelitarnej zostały przyjęte w zakresach 161.9375-161.9625 MHz and 161.9875-162.0125 MHz. Kontynuowane będą badania dot. kompatybilności pomiędzy służbą ruchomą morską satelitarną (MMSS) w łączu w dół w zakresie 161.7875-161.9375 MHz i usługami funkcjonującymi w tym i przyległych zakresach.

Bezpieczeństwo na drogach
WRC-15 postanowiło o przydzieleniu częstotliwości radiowych potrzebnych dla działania samochodowych radarów bliskiego zasięgu o wysokiej rozdzielczości w paśmie 79 GHz. Zapewni to globalną harmonizację dla funkcjonowania radarów samochodowych, pozwoli unikać kolizji drogowych oraz poprawi bezpieczeństwo w komunikacji poprzez ograniczenie liczby wypadków drogowych. Zgodnie z danymi ONZ, liczba ludzi rocznie tracących życie w wypadkach drogowych na świecie osiągnęła już bowiem poziom ponad 1,25 miliona osób.

Szerokopasmowe systemy łączności satelitarnej
WRC-15 podjęło działania w celu ułatwienia globalnego rozwoju łączności ze stacjami naziemnymi ruchomymi (Earth Stations in Motion – ESIM) w zakresach 19.7-20.2 oraz 29.5-30.0 GHz w satelitarnej służbie stałej, otwierając drogę dla systemów satelitarnych dostarczających globalną łączność szerokopasmową dla sektora transportowego. Stacje naziemne instalowane na poruszających się platformach (takich jak statki, pociągi, samoloty) będą mogły komunikować się wykorzystując sygnał satelitarny pozwalający na transmisję danych rzędu 10-50 Mbits/s.

Uniwersalny czas koordynowany, UTC
WRC-15 postanowiło o konieczności dalszych studiów dot. uniwersalnego czasu koordynowanego, UTC. Prowadzone będą dalsze studia nad modyfikacjami UTC i prace w celu ewentualnego wyeliminowania problemu tzw. sekundy przestępnej. Aby zapewnić, że Słońce średnio w ciągu roku przechodzi nad południkiem zerowym o godz. 12:00 UTC z dokładnością nie mniejszą niż 0,9 s, od czasu do czasu do UTC dodawana jest tzw. sekunda przestępna. Sekunda przestępna została wprowadzona około 50 lat temu dla potrzeb nawigacji astronomicznej. Obecnie ten typ nawigacji jest stosowany marginalnie, a sekunda przestępna stała się uciążliwa dla współczesnej infrastruktury, w związku z tym zaistniała ogólnoświatowa potrzeba wprowadzenia tzw. ciągłej skali czasu, w szczególności w telekomunikacji, internecie, finansach, czy nawigacji satelitarnej. Raport z badań w tej sprawie będzie rozpatrywany przez WRC w 2023 roku. Do tego czasu, UTC powinna być stosowana w sposób określony w zaleceniu ITU‑R TF.460‑6 oraz zgodnie z zasadami Międzynarodowego Biura Miar i Wag – International Bureau of Weights and Measures (BIPM).

Więcej informacji na stronie Światowej Konferencji Radiokomunikacji

źródło: gov.pl