Narodowy Plan Szerokopasmowy

speed testy
speed testy

Narodowy Plan Szerokopasmowy – zaktualizowany
10.03.2020

Rada Ministrów przyjęła dziś aktualizację Narodowego Planu Szerokopasmowego (NPS). Dokument określa najważniejsze cyfrowe cele rządu na najbliższe 5 lat, w tym m.in. powszechny dostęp do szybkiego internetu i rozwój sieci 5G.

Wizualizacja światłowodu biegnącego wzdłuż ulicy
NPS określa politykę rządu dotyczącą zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do nowoczesnych usług komunikacji elektronicznej.

Nowa dynamika

  • Nowe cele Narodowego Planu Szerokopasmowego są odpowiedzią na dynamiczny rozwój technologii, wzrost zapotrzebowania na dostęp do szybkiego internetu oraz rozwój nowoczesnej gospodarki cyfrowej – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Dokument został także dostosowany do nowych, wytyczonych przez Komisję Europejską, celów rozwoju sieci łączności elektronicznej – dodaje szef MC.

Co więc wydarzy się do 2025 roku? Oto najważniejsze założenia NPS:

Powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modyfikacji do przepustowości mierzonych w Gb/s.
Dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego. Chodzi o szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych. Dotyczy to także przedsiębiorstw prowadzących intensywną działalność w internecie.
W pełni rozwiniętą łączność 5G na wszystkich najważniejszych szlakach komunikacyjnych i w głównych ośrodkach miejskich. Wedle założeń – jeszcze w tym roku w pełni rozwinięta łączność 5G pojawi się w co najmniej jednym głównym mieście.
Realizację Narodowego Planu Szerokopasmowego koordynuje minister cyfryzacji.

Cele i wyzwania


Aby wyznaczone cele mogły zostać zrealizowane – w przyjętym dziś przez rząd dokumencie określono także niezbędne do tego działania finansowe i legislacyjne, dążące m.in. do zniesienia barier prawnych w szybkim rozwoju nowoczesnej łączności.

Wszystkie resorty zobowiązały się do podejmowania działań wspierających realizację zapisanych w NPS celów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pierwotna wersja Narodowego Planu Szerokopasmowego została przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2014 r. jako rządowy program rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w ramach Strategii Sprawne Państwo 2020. Uaktualniony NPS obejmuje okres do 2025 r. Przedstawia aktualny stan rozwoju sieci szerokopasmowej w Polsce oraz podsumowuje dotychczasowe inwestycje telekomunikacyjne, w tym te realizowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

zrodło: gov.pl