Nowe Prawo komunikacji elektronicznej

speed testy

speed testy

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej – zapraszamy do konsultacji

29.07.2020

Takiego projektu jeszcze nie było. Reguluje cały polski sektor łączności elektronicznej, zastępuje obowiązujące obecnie Prawo telekomunikacyjne. Konsultacje nowego Prawa komunikacji elektronicznej uznajemy za rozpoczęte. Czekamy na Państwa opinie.
Biały smartfon na fioletowym tle – wokół niego trzy karteczki (żółta, pomarańczowa i czerwona) w kształcie chmurek dialogowych.

Zaprezentowane dziś projekty (do konsultacji trafiają dwa) to efekt kilku miesięcy żmudnej pracy. Pierwszy – główny – projekt to ustawa Prawo komunikacji elektronicznej. Drugi to projekt ustawy wprowadzającej. Głównym celem obu jest wdrożenie w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE). To dokument z 20 grudnia 2018 r.

Kompleksowo

EKŁE zawiera cały pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej w Unii Europejskiej i zastępuje aż cztery dotychczas obowiązujące dyrektywy łączności elektronicznej – ramową, dostępową, o usłudze powszechnej oraz o zezwoleniach. Dlatego nasz projekt też jest kompleksowy.

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej będzie kompleksowo regulować m.in. kwestie wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, regulowania rynków komunikacji elektronicznej, zapewniania dostępu, warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz zasobami numeracji, a także prawa i obowiązki użytkowników, zasady przetwarzania danych telekomunikacyjnych i ochrony tajemnicy komunikacji elektronicznej.

Dotychczas te kwestie były regulowane w ustawie z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, która zostanie zastąpiona nową, której projekt prezentujemy.

– Przygotowanie całkiem nowej ustawy jest ogromnym przedsięwzięciem legislacyjnym – nowe Prawo komunikacji elektronicznej zawiera rozległe, systemowe zmiany merytoryczne, zarówno te wynikające bezpośrednio z EKŁE, jak i z krajowego przeglądu przepisów, ale także niezmienione przepisy Prawa telekomunikacyjnego, w uporządkowanej i usystematyzowanej formie – mówi wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. – To projekt odpowiadający na potrzeby dzisiejszych czasów – dodaje.

Będą nowości

W projekcie po raz pierwszy uregulowane zostaną m.in. zagadnienia związane z usługami OTT (Over-the-top), czyli komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów; transmisję stosowaną na potrzeby świadczenia usług komunikacji maszyna – maszyna lub usługę direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku).

Nowa ustawa reguluje też m.in.:

kwestie obejmujące wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego, obowiązki informacyjne podmiotów funkcjonujących na rynku komunikacji elektronicznej, obowiązki przedsiębiorców związane z bezpieczeństwem sieci i usług, obowiązki na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz opłaty związane z funkcjonowaniem na rynku komunikacji elektronicznej;
gospodarowanie częstotliwościami oraz zasobami numeracji, w tym warunki uzyskania, zmiany czy odnowienia rezerwacji częstotliwości, kwestie związane z pozwoleniem radiowym, procedury związane z prowadzonymi przez Prezesa UKE postępowaniami selekcyjnymi;
kwestie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnych, w tym wprowadzenie uprawnienia Prezesa UKE do wydawania decyzji generalnych, które w kompleksowy sposób będą mogły regulować kwestie dostępowe;
regulację rynku komunikacji elektronicznej, w tym m.in. procedurę analizy rynków właściwych, nakładanie obowiązków regulacyjnych, obowiązki na rynkach hurtowych, ograniczenia na rynkach detalicznych, szczegółowe warunki inwestowania oraz rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów;
funkcjonowanie multipleksów;
prawa użytkowników końcowych, w tym m.in. kwestie dotyczące zawierania i rozwiązywania umów, reklamacji usługi, zakres dokumentów składających się na umowę o świadczenie usług komunikacji elektronicznej, dostęp do niezależnego narzędzia porównawczego ofert usług komunikacji elektronicznej, regulacja usług tzw. direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku);
funkcjonowanie usługi powszechnej, w tym tryb powoływania operatora wyznaczonego;
funkcjonowanie organów właściwych w sprawach telekomunikacji oraz komunikacji elektronicznej.

Czekamy na opinie

Celem projektów, które przygotowaliśmy jest nie tylko możliwie najlepsze wdrożenie w Polsce przepisów EKŁE, ale i sprostanie oczekiwaniom rynku komunikacji elektronicznej, w tym zarówno przedsiębiorców, jak i użytkowników usług. To dlatego prowadziliśmy szerokie prekonsultacje nowych przepisów.

Projekty obu ustaw zostały przekazane do zaopiniowania do kilkudziesięciu podmiotów, w tym izb zrzeszających przedsiębiorców, innych organów administracji, a także organizacji społecznych reprezentujących interesy konsumentów. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały dokładnie przeanalizowane oraz omówione podczas siedmiu całodziennych spotkań warsztatowych.

  • Efektem tych wielomiesięcznych prac są przekazywane dziś do zaopiniowania projekty ustaw. Bardzo zależy nam na Państwa opiniach.

Do konsultacji zapraszamy nie tylko podmioty zainteresowane regulacjami z zakresu komunikacji elektronicznej, ale i wszystkich innych.

Treść projektów można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

projekt ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej,
projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo komunikacji elektronicznej.

Zachęcamy do przesyłania Państwa uwag i opinii w terminie do końca dnia 28 sierpnia na adres [email protected]

zrodlo: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nowe-prawo-komunikacji-elektronicznej–zapraszamy-do-konsultacji