Platforma E-zamówień – otwarcie ofert na realizację

speed testy
speed testy

Platforma E-zamówień – otwarcie ofert na realizację
04.12.2017

Dziś w MC nastąpiło otwarcie ofert na Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu. Projekt zakłada wdrożenie platformy e-Zamówienia, która zapewni kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce. W postępowaniu wzięło udział 3 oferentów.

Zbudowane w ramach projektu e-usługi ułatwią i skrócą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zarówno dla zamawiających (w większości administracja publiczna) jak i dla wykonawców. Dodatkowo przyczyni się on do usprawnienia działania organów kontroli w obszarze zamówień publicznych, tj. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Kolejnym założeniem projektu jest ustandaryzowanie danych oraz pozyskiwanie ich na bieżąco do Centralnego Repozytorium Danych (poprzez API – Application Programming Interface, tj. interfejs programistyczny aplikacji). Dzięki temu sprawozdawczość zostanie zautomatyzowana oraz możliwe będzie efektywne monitorowanie i kontrola procesu udzielania zamówień publicznych. Jednocześnie dostęp do informacji o rynku zamówień publicznych będzie „powszechny” dla wszystkich interesariuszy.

Najważniejsze korzyści z realizacji projektu:

maksymalne wyeliminowanie błędów o charakterze formalnym,
zapewnienie kompletności wymaganych danych,
zgodność dokumentów z aktualnym stanem prawnym,
natychmiastowy dostęp do kompletnych danych dotyczących rynku zamówień publicznych,
ponowne wykorzystanie raz wprowadzonych danych,
skrócenie czasu przygotowania pojedynczego ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych i Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym zamawiający z Państw Członkowskich Unii Europejskiej zobowiązani są do publikowania określonych ogłoszeń o zamówieniach publicznych TED (ang. Tenders Electronic Daily) – automatyczna publikacja w TED na podstawie wprowadzonych danych,
ograniczenie czasu potrzebnego na przygotowanie ogłoszeń, dokumentów zamówienia oraz ich aktualizację,
zwiększenie zaawansowania elektronizacji.
Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych.

Wartość projektu: 16 110 000,00 PLN

Środki Unii Europejskiej: 13 633 893,00 PLN

Współfinansowanie z budżetu państwa: 2 476 107,00 PLN

Okres realizacji: 2017-2020.

źródło: gov.pl