Powszechny dostęp do szybkiego internetu

speed testy
speed testy

Powszechny dostęp do szybkiego internetu – konkurs w ramach I Osi priorytetowej POPC
30.09.2016

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło dziś konkurs w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w tym konkursie będą mogli ubiegać się o 3 000 000 000 zł. dofinansowania planowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Ogłoszenie konkursu poprzedzone zostało kilkumiesięczną debatą z przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego na forum Grupy Roboczej Sieci Szerokopasmowych przy Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przedstawiciele administracji rządowej z Ministerstwa Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytutu Łączności oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej wzięli udział w 6 posiedzeniach dla członków Grupy Roboczej, które poświęcone były prezentacji założeń konkursu, omówieniu warunków technicznych planowanych inwestycji telekomunikacyjnych oraz dyskusji na temat uwag zgłaszanych przez przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego pod adresem tych propozycji.

Obszary planowanej interwencji dla potrzeb tego konkursu wytyczane są przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w oparciu o analizę informacji na temat białych plam NGA. Dane adresowe białych plam NGA uzyskane zostały w wyniku inwentaryzacji przeprowadzanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.), jak również w efekcie konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Ministra Cyfryzacji na przełomie maja i czerwca tego roku. Listy punktów adresowych (szkół oraz gospodarstw domowych) uznanych za białe plamy NGA dla potrzeb ogłoszonego przez CPPC konkursu z osi I zostały opublikowane na stronie www Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 16 września 2016 r.

Po publikacji ww. list adresowych do Ministerstwa Cyfryzacji oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa wpłynęło szereg zgłoszeń kwestionujących poprawność danych inwentaryzacyjnych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych (szczególnie z obszaru Polski Wschodniej korzystających ze wsparcia udzielanego w ramach działania 2.1. Programu Rozwój Polski Wschodniej realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości), którzy nie dochowali obowiązków sprawozdawczych lub nie wzięli udziału w konsultacjach. Łączna liczba punktów adresowych, których dotyczyły te informacje wynosi ponad 75 000 białych plam NGA wskazanych do planowanej interwencji. Ministerstwo Cyfryzacji wezwało tych przedsiębiorców do szczegółowego udokumentowania przedmiotowych informacji. Mając na uwadze, że za poprawność danych przekazywanych w ramach inwentaryzacji odpowiadają przedsiębiorcy telekomunikacyjni, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podejmie w odrębnym trybie postępowania administracyjne mające na celu ustalenie, czy przedsiębiorcy ci wywiązali się należycie z ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych nakazujących im podanie w terminie do dnia 31 marca 2016 r. informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej wg stanu na koniec grudnia 2015 r.

Zważywszy, że błędne zakwalifikowanie tak znaczącej ilości punktów adresowych jako białych plam NGA do których kierowana może być interwencja, skutkowałoby nieprawidłowym ustaleniem zobowiązania pokryciowego oraz maksymalnej kwoty dofinansowania na danym obszarze, Instytucja Pośrednicząca w uzgodnieniu z Ministrem Cyfryzacji podjęła decyzję o ponownym przeliczeniu obszarów konkursowych, po uprzednim zweryfikowaniu zgłoszeń przekazanych przez operatorów we wrześniu br. W związku z powyższym publikacja obszarów konkursowych wraz z wysokością zobowiązania pokryciowego oraz maksymalnej kwoty dofinansowania, nastąpi w pierwszej połowie października 2016 r.

źródło: gov.pl