Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

speed testy
speed testy

PZIP w nowej odsłonie
26.09.2019

Rada Ministrów 24 września 2019 r. przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę ws. przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”.

Ilustracja do artykułu – podzespoly komputerowe
Na nowo zdefiniowano cele Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Cel główny obejmuje obecnie modernizację administracji publicznej z wykorzystaniem technologii cyfrowych, nakierowaną na podniesienie sprawności państwa i poprawienie jakości relacji administracji z obywatelami.

Przewidziano trzy kierunki działań służących osiągnięciu celów Programu:

nakierowanie administracji publicznej na usługi związane z potrzebami obywatela;
wykorzystanie rozwiązań horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej (m.in. wdrożenie narzędzi sprzyjających wykorzystaniu cyfrowych usług publicznych);
rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne).
Założono, że w efekcie przeprowadzonych działań, polski sektor TIK, przy wsparciu instytucji publicznych, będzie w stanie konkurować z rynkami europejskim i światowym, a realizacja zakładanych celów przełoży się na:

szybszy rozwój gospodarczy kraju dzięki stworzeniu odpowiednich warunków dla wykorzystania potencjału technologii cyfrowych;
poprawę relacji państwa z obywatelem dzięki wdrożeniu personalizowanego
i wielokanałowego kontaktu z urzędem;
podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej;
lepsze wykorzystanie danych w sektorze publicznym i prywatnym oraz rozwój technik i zdolności wykorzystywania danych w administracji publicznej
i gospodarce;
podniesienie świadomości cyfrowej i rozwój kompetencji cyfrowych, umożliwiających bezpieczne i efektywne czerpanie korzyści z rozwoju technologii i narzędzi komunikacji.
Integralną częścią Programu jest Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji jego założeń.

zrodło: gov.pl