Przepustowość internetu

speed testy
speed testy

Przepustowość, pojemność kanału – w telekomunikacji i informatyce oznacza rzeczywistą szerokość pasma zmierzoną o określonej porze dnia przy użyciu określonych tras sieciowych i podczas transmisji siecią określonych zbiorów danych[1].

Pojęcie to jest często stosowane jako synonim maksymalnej ilości informacji, jaka może być przesyłana przez dany kanał komunikacyjny w jednostce czasu. Czasami używane jest określenie „szybkość” (na przykład sieci komputerowej), które jest błędne, ponieważ przepustowość dotyczy liczby transmitowanych bitów, a nie zmiany fizycznego położenia jakiegoś obiektu, w jednostce czasu.

Przepustowość mierzona jest w bitach na sekundę (b/s lub bps, od ang. bits per second) lub, rzadko, w bajtach na sekundę (B/s lub Bps) i ich wielokrotnościach: kb/s, Mb/s, Gb/s, kB/s, MB/s. W praktyce spotykane są zarówno prefiksy dziesiętne (k = 1000, M = 1 000 000), jak i binarne (K = 1024, M = 1 048 576).

Ze względu na tę samą jednostkę przepustowość często mylnie utożsamia się z przepływnością. Ta druga jest miarą chwilowego natężenia strumienia danych, natomiast ta pierwsza stałym parametrem toru lub kanału telekomunikacyjnego.

Dostępna przepływność, ABR (od ang. available bit rate) – maksymalna możliwa przepływność, po uwzględnieniu ewentualnych innych transmisji zachodzących w tym samym czasie, w danym medium transmisyjnym. Pojęcie ABR jest stosowane w telekomunikacji oraz informatyce – najczęściej dotyczy sieci komputerowych lub kompresji strumieni multimedialnych. Ten tryb transmisji jest używany, na przykład, w sieci Hiperlan 2.

Jeśli w danej sieci możliwa jest jednocześnie transmisja CBR, VBR i ABR, to dostępna przepustowość jest pomniejszana o przepływności zarezerwowane przez CBR i VBR, a reszta dostępnej przepływności jest przydzielana dla ruchu ABR. Usługi transmisji plików (poczta elektroniczna, WWW, FTP itp.) powinny być realizowane przy zastosowaniu ruchu typu ABR.

Zmienna przepływność, VBR (od ang. variable bit rate) – termin stosowany w telekomunikacji oraz informatyce.

W odniesieniu do kodeków zmienna przepływność oznacza zróżnicowanie ilości danych wyjściowych przypadających na poszczególne segmenty czasowe w zależności od złożoności danych wejściowych w tych segmentach. Celem takiej metody kompresji danych jest utrzymanie stałej jakości sygnału wyjściowego, nie zaś stałej ilości danych przypadających na daną jednostkę czasu. Technika VBR jest preferowana w przypadku przechowywania danych multimedialnych ze względu na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni pamięci masowej – więcej miejsca przeznaczane jest na bardziej skomplikowane segmenty, mniej zaś na segmenty zawierające dane o mniejszej złożoności. Zmienna przepływność zastosowana w kompresji i dekompresji komplikuje oprogramowanie, lecz pozwala na otrzymanie lepszej jakość materiałów przy tej samej wielkości pliku.

Technika zmiennej przepływności wykorzystywana jest w niektórych kodekach wideo (np. DivX) i audio (np. Vorbis). Część kodeków, w tym MP3, umożliwia kompresowanie z użyciem techniki zarówno stałej, jak i zmiennej przepływności.

zrodło: gov.pl