Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC

speed testy

speed testy

Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa każdy z Wnioskodawców ww. działania zobowiązany jest do przeprowadzenia Publicznej prezentacji założeń projektu.

W trakcie publicznej prezentacji założeń projektu każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej informacje na temat:

okresu i kosztu realizacji projektu;
zdiagnozowanych potrzeb klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji projektu;
celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;
e-usług tworzonych lub rozwijanych w ramach projektu;
procesów realizowanych przez podmioty publiczne, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu;
działań związanych z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego (jeśli dotyczy);
harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.

W odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w dniu 21 marca 2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu, którego realizację zakłada się w partnerstwie pomiędzy Ministrem Cyfryzacji, Ministrem Rozwoju oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania, pn. „Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2016 roku na adres: [email protected], podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/uproszczenie-i-elektronizacja-procedur-administracyjnych-dla-obywateli-i-przedsiebiorcow-publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-w-ramach-popc-2.11