Rada Ministrów przyjęła politykę rozwoju AI

speed testy

speed testy

Polityka rozwoju AI w Polsce przyjęta przez Radę Ministrów – co dalej?

12.01.2021

Przechodzimy od zapowiedzi do realizacji. Oto jak Polska chce wykorzystać szansę, jaką dają nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI).
Rysunek na kartce – ludzki mózg. Poszczególne części pokolorowane w różnych kolorach – błękitnym, różowym, żółtym, zielonym.

Za nami jeden z kluczowych momentów na drodze rozwoju AI w naszym kraju. Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. To dokument kierunkowy. Efekt wielomiesięcznych prac i konsultacji.

Nieuchronna (potrzebna) rewolucja

Czas na rozpoczęcie realizacji określonych w nim działań. Jakie to działania? W trakcie wtorkowego spotkania zaprezentowali je minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM i Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

– Nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję mają coraz większy wpływ na budowanie potencjału narodowych gospodarek. Polska także chce tę szansę wykorzystać. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” pomoże w realizacji tego zamierzenia – powiedział minister Marek Zagórski. – To dokument, co do zasady, żywy. Chcemy, aby się zmieniał. Mamy bowiem do czynienia z dziedziną, która rozwija się bardzo dynamicznie – dodał.

Rozwój AI w Polsce zwiększy dynamikę PKB o nawet 2,65 pp w każdym roku. Do 2030 r. pozwoli zautomatyzować ok. 49% czasu pracy w Polsce, generując jednocześnie lepiej płatne miejsca pracy w kluczowych sektorach.

– Chcemy zwiększać wartość polskich technologii w globalnych łańcuchach dostaw i budować w Polsce świadome społeczeństwo, zdolne do pełnego wykorzystania trwającej rewolucji technologicznej – powiedział minister Marek Zagórski.

Sztuczna inteligencja jest bowiem obszarem, który dotyka niemal każdego elementu funkcjonowania państwa. Od kultury po rolnictwo.

Od słów do czynów – konkretnie

„Polityka rozwoju AI w Polsce” jest dokumentem, który wspiera i uzupełnia inne, m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych, w tym OECD.

– Razem z biznesem, ekspertami i organizacjami społecznymi opracowaliśmy ponad 200 konkretnych działań odnoszących się do najróżniejszych aspektów rozwoju Sztucznej Inteligencji – od zmian regulacyjnych po wsparcie finansowe – powiedziała Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech. Będą regularnie uzupełniane i aktualizowane w wyniku dalszych rozmów z partnerami biznesowymi i społecznymi. Chcemy by pierwsze efekty były widoczne jak najszybciej – dodała.

Dokument określa działania i cele dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.).
Podzieliliśmy je na sześć obszarów:

AI i społeczeństwo – działania, które mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków – społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych.
AI i innowacyjne firmy – wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, m.in. tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, współpracy start up-ów z rządem.
AI i nauka – wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze AI, m.in. działania mające na celu przygotowanie kadry ekspertów AI.
AI i edukacja – działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych – programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne.
AI i współpraca międzynarodowa – działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie AI oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej.
AI i sektor publiczny – wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska.

Wiele wymiarów

Dokument uwzględnia nie tylko międzynarodowy, prawny, czy techniczno-organizacyjny wymiar wykorzystania sztucznej inteligencji, ale i wymiar etyczny. Naszą misją jest bowiem wsparcie społeczeństwa, firm, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej w wykorzystaniu szans związanych z rozwojem AI, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony godności człowieka oraz warunków dla uczciwej konkurencji w globalnej rywalizacji.

„Politykę Rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” wdraża dwa krajowe oraz pięć międzynarodowych dokumentów strategicznych oraz jest polską odpowiedzią na dokumenty programowe UE.

Tak jak wspominaliśmy – to efekt kilkunastomiesięcznych prac i konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Pierwszy projekt, w wersji pt. „Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027” poddano konsultacjom publicznym i prekonsultacjom rządowym w sierpniu i wrześniu 2019 r. Wzięło w nich udział 46 podmiotów.

– W okresie krótkoterminowym decydujące dla sukcesu polityki sztucznej inteligencji będzie ochrona talentów posiadających zdolności modelowania wiedzy i analityki danych w systemach AI oraz wsparcie dla rozwoju własności intelektualnej wytwarzanej w naszym kraju – dodaje Robert Kroplewski, pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego.

Następnie, w lutym i marcu 2020 r., przeprowadzono dalsze konsultacje, w tym międzyresortowe, eksperckie i społeczne. W lipcu 2020 r. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu z pozytywną opinią Centrum Analiz Strategicznych. We wrześniu 2020 r. została przyjęta przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Za nami – kluczowa decyzja Rady Ministrów. Czas na realizację.

Co dalej?

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” zakłada stworzenie, w ramach struktur rządu – przy ministrze ds. informatyzacji – zespołu zadaniowego, którego celem będzie monitorowanie jej wdrożenia w Polsce, a także koordynacja działań.

– Sztuczna Inteligencja przenika wszystkie obszary naszego życia, dlatego tak ważne jest by wdrażający ją zespół współpracował z maksymalnie szeroką grupą instytucji. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji zapewnia takie forum – umieszczenie zespołu w jego strukturach dobrze wróży powodzeniu projektu – dodaje Justyna Orłowska, która będzie przewodniczyć zespołowi zadaniowemu.

Co roku każde z ministerstw będzie, w swoim obszarze, przedstawiać szczegółowe plany działań wdrażania AI. Będą one regularnie poddawane ocenie ekspertów, powstaną również specjalne zespoły doradzające instytucjom publicznym jak najskuteczniej wdrażać tę technologię.

– To biznes, eksperci i obywatele są prawdziwymi twórcami polskiego ekosystemu AI. Państwo powinno przede wszystkim ich wspierać. W najbliższym czasie planujemy serię otwartych spotkań z każdą z tych grup, na których będziemy wspólnie pracować nad uszczegółowieniem – zapowiedział Antoni Rytel, wicedyrektor GovTech Polska. – Oprócz tego, specjalne zespoły będą zapewniać ciągłe wsparcie wszystkim tym podmiotom. Uruchomimy też kanał bieżącego zgłaszania pomysłów technicznych i organizacyjnych wspierających rozwój AI w naszym kraju – dodał.

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” – sprawdź szczegóły.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/polityka-rozwoju-ai-w-polsce-przyjeta-przez-rade-ministrow–co-dalej