Spotkanie Grupy dostępności zasobów internetowych SPRUC

speed testy
speed testy

Spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych SPRUC
15.01.2016

11 stycznia 2016 r. odbyło się, z udziałem wiceministra Witolda Kołodziejskiego, kolejne spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych SPRUC. Celem spotkania było podsumowanie projektów zrealizowanych w ramach konkursów organizowanych przez ministerstwo w 2015 r. dotyczących poprawy dostępności zasobów i serwisów www. Podczas dyskusji Grupa zakreśliła również kierunki dalszych działań w tym zakresie.

Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji
Jesteśmy w czołówce krajów europejskich realizujących działania na rzecz dostępności zasobów internetowych. Pokazują to projekty zrealizowane przez organizacje pozarządowe współfinansowane przez MC. Podczas spotkania Grupy przedstawiciele pięciu z sześciu realizatorów dofinansowanych projektów zaprezentowali wyniki swoich prac. Powstałe produkty w większości pokrywają się z zapotrzebowaniem jakie Grupa zdiagnozowała podczas wcześniejszych prac. Powstało szerokie spektrum szablonów www opartych na najpopularniejszych systemach CMS, duży wybór szkoleń i platform e-learningowych, infolinie, raporty z badań dostępności, filmy edukacyjne, narzędzia badawcze.

  • Cieszy fakt, że pojawiły się szablony współpracujące z otwartym oprogramowaniem, jak np. bardzo popularny i darmowy WordPress – Jacek Zadrożny, Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, Fundacja Vis Major.

Na uwagę zasługuje system zarządzania treścią PAD CMS dostępny dla osób o specjalnych potrzebach, co daje dodatkową możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych.

  • Z dużą satysfakcją widzę, że szablony działają w oparciu o dostępny system zarządzania treścią. Wykorzystując szablony PAD, pracę redaktora serwisu może wykonywać osoba z niepełnosprawnością – Mateusz Ciborowski, Akces Lab.

Nie wszystkie produkty są jednak najwyższej jakości, tak orzekli eksperci zaproszeni do przedstawienia swoich opinii na temat projektów. Jacek Zadrożny i Przemysław Marcinkowski (Fundacja Widzialni) wskazali dobre i słabe strony projektów, rekomendując elementy do poprawy.

Ankieta wśród samorządów
Uczestnicy spotkania zapoznali się również z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród samorządów realizujących projekt Ministerstwa Cyfryzacji z zakresu poprawy dostępności serwisów www. Na 130 podmiotów poproszonych o wypełnienie ankiety (wszyscy, którzy realizowali projekty) odpowiedziała prawie połowa. Pytania dotyczyły m.in. sposobu realizacji projektu i ewentualnych trudności. Wyniki oraz rekomendacje Grupy na przyszłość przedstawiła Monika Szczygielska z Fundacji Widzialni. Dotyczyły one m.in. precyzyjnego przygotowywania ogłoszeń o konkursie, określania etapów tworzenia stron www, wymogu zapoznania się z Mapą Dostępności, wyznaczenia lidera dostępności w podmiocie realizującym projekt, wydłużenia czasu realizacji do min. 6 miesięcy, audytu produktów końcowych.

Rada ekspertów
W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 dostępność jest traktowana horyzontalnie i została ujęta w kryteriach wyboru projektów jako obowiązkowa. Oznacza to, że każdy projekt realizowany z funduszy unijnych musi spełniać kryteria dostępności WCAG. Obecnie nie istnieją kryteria weryfikacji jakości realizowanych projektów pod kątem dostępności, dlatego Grupa może stać się miejscem oceny i weryfikacji projektów.

  • Jak pokazuje eksperyment w naszym gronie, sam zapis w kryteriach dostępności, nie gwarantuje wysokiej jakości realizowanych projektów. Być może zapis dotyczący audytowania, czy rodzaju dodatkowej autorefleksji nad produktami projektu w Grupie może ten stan zmienić – Tomasz Napiórkowski, Ministerstwo Cyfryzacji.

W pierwszym kroku Grupa opracuje Białą Księgę, zawierającą spis organizacji, firm i osób rekomendowanych do przeprowadzania audytów, szkoleń, tworzenia zasobów cyfrowych. Zaproponowano również powołanie Rady Ekspertów.

  • Nie ma w tej chwili w Polsce organu, który decydowałby o zgodności z WCAG w projektach unijnych oraz zgodności z KRI. Dlatego wydaje się konieczne powołanie Rady Ekspertów – Artur Marcinkowski, przewodniczący Grupy ds. dostępności zasobów internetowych.

W skład rady mieliby wejść specjaliści z zakresu standardu WCAG. Zadaniem ich będzie rozstrzyganie sporów dotyczących interpretacji standardu WCAG 2.0.

Co dalej?

  • Należy kontynuować proces zwiększający dostępność Internetu. Zapewniam, że nasza droga jest wspólna. Na pewno znajdziemy wspólną przestrzeń do kreatywnych działań. – minister Witold Kołodziejski.

Zdaniem uczestników spotkania ogłoszone dotychczas przez MC konkursy spełniły swoją rolę i są potrzebne. Dzięki zrealizowanym projektom zostały przygotowane solidne podstawy do dalszego zwiększania dostępności zasobów internetowych. A w związku z tym, że w 2015 jedynie 12,8% serwisów przebadanych w ramach Raportu Dostępności spełniało minimalne kryteria dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, konieczna jest ich kontynuacja. Kolejne konkursy MC powinny iść w kierunku rozwijania obecnych projektów. Jednocześnie niezbędna jest kontynuacja projektów przez organizacje i to powinno być ew. warunkiem ich przystąpienia do kolejnego konkursu. Dzięki temu uniknie się dublowania działań a projekty będą realizowane przez organizacje do tego przygotowane.

Realizatorzy projektów uznali ponadto, że konieczne jest włączenie w proces instytucji na niższych szczeblach administracji. Wykreowanie liderów dostępności, którzy w swoich środowiskach będą przeprowadzać szkolenia z zakresu tworzenia dostępnych stron www i treści oraz nadzorować prace nad dostępnością na każdym etapie.

Projekty zrealizowane w ramach zadania publicznego: Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów.
„Polski Walidator Dostępności PWD online” – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra”
„Kuźnia Dostępnych Stron” – Fundacja PCJ Otwarte Źródła i Spółdzielnia Socjalna FADO
„Droga do dostępności 2015” – Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców języka migowego “Gest”
„Polska Akademia Dostępności – wsparcie i rozwój” – Fundacja Widzialni
„Urząd dla każdego – poprawa dostępności serwisów internetowych powiatowych urzędów pracy” – Fundacja Aktywizacja
„Internet bez barier. Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do treści cyfrowych” – Stowarzyszenie Edukacja i nauka

źródło: gov.pl