Spotkanie ze Związkiem Powiatów Polskich w sprawie CEPiK

speed testy
speed testy

Spotkanie ze Związkiem Powiatów Polskich w sprawie CEPiK 2.0 i EZD RP
Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa spotkali się z zarządem Związku Powiatów Polskich. Tematem był postęp prac w budowie CEPiK 2.0 oraz prezentacja stanu projektu budowy systemu zintegrowanego, elektronicznego obiegu dokumentów EZD RP.

Oba systemy powstają w ścisłej współpracy z przyszłymi użytkownikami. Wśród interesariuszy systemu CEPiK pracownicy powiatów odgrywają kluczową rolę – to w starostwach załatwiane są formalności związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy.

  • Wyciągnęliśmy wnioski realizowanego od początku tego roku procesu naprawy Systemu Rejestrów Państwowych, która jest prowadzana we współpracy z pracownikami Urzędów Stanu Cywilnego. Także finalna wersja CEPiK 2.0 będzie powstawała we współpracy z urzędnikami, którzy na co dzień obsługują obywateli i wiedzą jakie są ich potrzeby i oczekiwania. Nie dopuścimy do uruchomienia tego systemu bez przetestowania go przez jego przyszłych użytkowników – powiedział Piotr Woźny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji podczas spotkania z członkami Związku Powiatów Polskich.

Piotr Towarek, dyrektor Pionu ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami w Centralnym Ośrodku Informatyki oraz Dorota Cabańska, zastępca dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji opowiedzieli o nowym otwarciu w programie CEPiK 2.0, o harmonogramie prac oraz o etapach uruchamiania kolejnych komponentów systemu.

Już 1 stycznia 2017 roku w systemie CEPiK przywrócone zostanie tzw. słownikowanie danych – marki pojazdów wprowadzane do systemu będą musiały być zgodne ze słownikami Instytutu Transportu Samochodowego co zapobiegnie „brudzeniu” tej bazy danych o marki nieistniejące. Informacja ta spotkała się pełnym zrozumieniem przedstawicieli ZPP, którzy zadeklarowali również wsparcie w procesie implementacji tego rozwiązania.

Przewodniczący Zespołu do spraw Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu pan Jan Maciej Czajkowski w swoim wystąpieniu podkreślił konieczność wyciągnięcia przez administrację rządową wniosków z lekcji jaką były perturbacje przy wdrożeniu Systemu Rejestrów Państwowych w marcu 2015r. W ocenie Przewodniczącego nowe, prezentowane przez Ministerstwo Cyfryzacji podejście do sposobu zarządzania programem CEPiK 2.0 zapewniające udział w pracach nad systemem wszystkim interesariuszom stanowi pozytywny prognostyk zakończenia prac nad systemem zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji Małgorzata Kaniewska podkreśliła, że Ministerstwo Cyfryzacji może liczyć na bliską współpracę szefów wydziału komunikacji starostw powiatowych przy wdrożeniu koniecznych zmian legislacyjnych oraz na etapie testowania funkcjonalności systemu CEPiK 2.0

Spotkanie było również okazją do przedstawienia projektu systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD RP. O planowanych funkcjonalnościach tego systemu opowiedzieli liderzy projektu po stronie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). System ten, który powstaje dla scyfryzowania procesów back-office po stronie administracji rządowej, stanowić ma zgodnie z zapowiedziami NASK swoisty most informatyczny umożliwiający w przyszłości połączenie systemów informatycznych administracji rządowej oraz administracji samorządowej.

Spotkanie z zarządem Związku Powiatów Polskich odbyło się 5 grudnia 2016 r. w Warszawie.

zrodło: gov.pl