Światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego

speed testy
speed testy

Spotkanie podsumowujące dziesięciolecie Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego z udziałem ministra Witolda Kołodziejskiego
16.12.2015

W nowojorskiej siedzibie ONZ na specjalnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego, poświęconego dziesięcioleciu procesu Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) głos zabrał Witold Kołodziejski – sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, przewodniczący polskiej delegacji.

Minister Kołodziejski, prezentując stanowisko w imieniu polskiego rządu, podkreślił m.in., że „zarządzanie Internetem, medium które jest podstawą funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy, musi być procesem otwartym, kształtowanym oddolnie przez wszystkich interesariuszy”. Wskazał też, że tylko współdziałanie na równych prawach wszystkich zaangażowanych w ten proces podmiotów – rządów, społeczeństwa obywatelskiego, naukowców i przedsiębiorców – pozwoli zachować Internet jaki znamy dzisiaj – globalny i niepodzielony. „Naszym celem musi być utrzymanie Internetu nie podzielonego wzdłuż granic czy regionów, ale uniwersalnego i jednolitego”- mówił wiceszef MC. – „Podzielony Internet oznacza, że tracimy wszystkie korzyści i szanse, jakie czerpiemy obecnie z jednolitej światowej sieci, we wszystkich sferach, w tym społecznej czy ekonomicznej”. – dodał.

Witold Kołodziejski podkreślił także, że miarą postępu cywilizacyjnego jest nie tylko rozwój ekonomiczny, ale też rozwój, mierzony poziomem przestrzegania praw człowieka. Globalna sieć, która jest niepodzielną sferą praw i wolności, jest rozsadnikiem obu tych pro-rozwojowych elementów. Minister zaakcentował w swoim wystąpieniu, że „ludzie muszą mieć takie same prawa w świecie realnym i wirtualnym, co więcej prawa takie muszą być chronione w równym stopniu offline, jak i online”.

WSIS to proces, którego cele określono podczas dwóch międzynarodowych konferencji ONZ dotyczących społeczeństwa informacyjnego (2003 r. – Genewa i 2005 r. – Tunis). Ich celem było sformułowanie planu upowszechnienia dostępu do Internetu, aby zmniejszyć tzw. przepaść cyfrową – barierę w dostępie do Internetu i nowoczesnych technologii, która oddziela kraje bogate od biednych. Państwa członkowskie ONZ postanowiły połączyć siły i wspólnie podjąć wysiłek zmniejszenia dzielących jej barier, tak aby wyrównać szanse poszczególnych krajów na stworzenie nowoczesnego społeczeństwa Informacyjnego, które umożliwi polepszenie jakości życia i da nowe szanse rozwojowe ich obywatelom. W kolejnych latach w tym kierowanym przez Narody Zjednoczone procesie pojawiły się również inne, poza agendą rozwojową, wątki dotyczące szeroko rozumianego zarządzania Internetem.

Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęconego dziesięcioletniemu przeglądowi Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS+10) z udziałem delegacji polskiej (składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji i Urzędu Komunikacji Elektronicznej) odbywa się w dniach 15-16 grudnia br.

źródło: gov.pl