CEF Telecom

speed testy
speed testy

Już 17 marca weź udział online w drugim dniu informacyjnym „CEF Telecom 2016”
Został przyjęty plan pracy europejskiego mechanizmu finansowania „Connecting Europe Facility” (CEF) na rok 2016.

Szczegółowy zakres konkursów znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Wszyscy zainteresowani możliwością pozyskania finansowania w konkursach ogłaszanych w ramach CEF Telecom i najbliższych konkursach z planu pracy na rok 2016, mogą uczestniczyć w spotkaniu online „Virtual Information Day”, które odbędzie się 17 marca br. – zapraszamy na TRANSMISJĘ ze spotkania.

Pytania można zadawać już teraz, wysyłając je na adres: [email protected] najpóźniej do 15 marca. Odpowiedzi zostaną przekazane w trakcie sesji, w części przewidzianej na godz.11:15 – 12:30, po sesji prezentacji najbliższych konkursów, dla których termin składania wniosków mija już 19 maja: Business Registers Interconnection System (BRIS), Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) i eProcurement.

Podczas samej sesji będzie możliwość zadawania pytań za pośrednictwem Twittera poprzez umieszczenie w treści pytania hashtaga #CEFTelecomDay i us@inea_eu.

Więcej informacji o CEF można znaleźć na archiwalnej stronie Minsiterstwa Administracji i Cyfryzacji oraz w serwisie Komisji Europejskiej.

Instrument „Łącząc Europę” ma wzmocnić jednolity rynek europejski dzięki zapewnieniu infrastrukturalnego wsparcia dla transgranicznych kontaktów obywateli oraz przedsiębiorców z administracją poprzez ekosystem połączonych wzajemnie i interoperacyjnych cyfrowych paneuropejskich usług publicznych. O finansowanie mogą się ubiegać zarówno podmioty publiczne jak i prywatne.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady CEF jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę” Dokument określa podstawowe zasady, cele i zakres wsparcia projektów ze środków CEF. Instrument przeznaczony jest do realizacji projektów dotyczących rozwoju, budowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury, w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji. Wsparcie mogą uzyskać projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w obszarach infrastruktury usług cyfrowych (Digital Services Infrastructure – DSI) oraz sieci szerokopasmowych.

Pytania można kierować do Punktu Kontaktowego CEF, prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, na adresy:

[email protected] – do Krajowego Eksperta Wiodącego w odniesieniu do inicjatywy CEF,
[email protected] – do Krajowego Eksperta Wspierającego w odniesieniu do inicjatywy CEF (broadband).

zrodło: gov.pl