E administracja zespół koordynacji działań

speed testy
speed testy

II posiedzenie Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych
2 marca 2016 r. (środa) w Ministerstwie Rozwoju odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych. Posiedzenie otworzył premier Mateusz Morawiecki. Pracom Zespołu przewodniczyła Anna Streżyńska, minister cyfryzacji. W posiedzeniu zespołu brała również udział Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. W spotkaniu uczestniczyli także wiceministrowie resortów: Witold Kołodziejski, Piotr Woźny, Jerzy Kwieciński, Jadwiga Emilewicz, Piotr Stomma i Potr Gryza.

Minister Streżyńska podkreśliła konieczność współpracy pomiędzy szczeblem centralnym
i samorządowym w celu efektywnego zarządzania środkami na dofinansowanie projektów z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W związku z tym planowane jest powołanie podzespołów do spraw rozwoju e-administracji oraz upowszechniania kompetencji cyfrowych.

Ewa Graniewska, dyrektor Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich MC, przedstawiła
informację na temat doświadczeń z realizacji 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Programu Innowacyjna Gospodarka. Natomiast Piotr Gryza – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, podsumował realizację projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” oraz przedstawił informację na temat regionalnych platform e-Zdrowia.

Piotr Woźny, wiceminister w resorcie cyfryzacji zaprezentował uczestnikom posiedzenia plany Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wprowadzenia do szkół podstawowych nauki kodowania w oparciu o inicjatywy podejmowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Poinformował także o realizowanym obecnie przez Naukową i Akademicką Siecią Komputerową na zlecenie Ministra Cyfryzacji programie pilotażowym w zakresie zapewnienia światłowodowego dostępu do internetu dwudziestu wybranym szkołom z terenu województwa mazowieckiego i podlaskiego.

Plany Ministra Cyfryzacji obejmują zapewnienie placówkom oświatowym na terenie całej Polski w ramach działania 1.1 Programu Polska Cyfrowa Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dostępu do szerokopasmowego internetu, a w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej wsparcie inicjatyw mających na celu upowszechnienie nauki kodowania.

Podczas spotkania poruszono również zagadnienia związane z elektronicznym zarządzaniem dokumentacją oraz z informatyzacją jednostek samorządu terytorialnego przy zastosowaniu technologii przetwarzania danych w chmurze.

Kolejne posiedzenie Zespołu planowane jest na II kwartał br.

zrodło: gov.pl