Internet białe plamy w Polsce

speed testy
speed testy

Publikacja listy białych plam w Polsce
Prezentujemy Państwu listę białych plam NGA w Polsce, która będzie stanowić podstawę prowadzenia kolejnej edycji konsultacji społecznych obszarów białych NGA. Biała plama NGA to punkt adresowy, który nie znajduje się w zasięgu sieci dostępu do internetu umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej – o przepustowości co najmniej 100 Mb/s).

Lista została przygotowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na podstawie:

danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa UKE,

danych z dotychczasowych edycji konsultacji społecznych obszarów białych NGA,

danych o projektach dofinansowanych ze środków pierwszego i drugiego konkursu w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Na liście nie znajdują się wszystkie punkty adresowe z obszarów konkursowych z drugiego konkursu w ramach I osi PO PC, na których zawarto umowy o dofinansowanie, poza punktami adresowymi z obszarów konkursowych pierwszego konkursu, na których ostatecznie nie są realizowane dofinansowane projekty, oraz punktami adresowymi nie udostępnionymi w ubiegłym roku do konsultacji społecznych z powodu konieczności zachowania trwałości projektów zrealizowanych w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Lista jest dostępna na portalu Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (Słowniki/Baza punktów adresowych i obiektów edukacyjnych – do konsultacji). Z uwagi na objętość listy, do jej prawidłowego odczytu niezbędne jest posiadanie programu Access lub równoważnego.

źródło: gov.pl