Coraz bliżej do zniesienia dodatkowych opłat roamingowych w Unii Europejskiej

speed testy
speed testy

Coraz bliżej do zniesienia dodatkowych opłat roamingowych w Unii Europejskiej
Ministrowie do spraw telekomunikacji państw UE uzgodnili stanowisko w sprawie przepisów dotyczących hurtowych rynków w roamingu. W piątek, 2 grudnia 2016 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady do spraw transportu, Telekomunikacji i Energii, podczas którego unijne kraje przyjęły wspólne stanowisko w tej sprawie i wyraziły gotowość do dalszych negocjacji z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.

Przyjęte w listopadzie ubiegłego roku przez Unię Europejską Rozporządzenie o Jednolitym Rynku Telekomunikacyjnym[1] zakłada zniesienie tzw. dodatkowych opłat roamingowych w czerwcu 2017 r. Wcześniej, konieczne jest jednak odpowiednie ustalenie maksymalnych stawek hurtowych, według których rozliczają się operatorzy sieci komórkowych z różnych krajów członkowskich. Osiągnięte porozumienie państw członkowskich jest kolejnym krokiem do zrównania cen w usługach roamingowych z cenami krajowymi.

Uzgodnione w Brukseli stanowisko odnosi się m.in. do wysokości stawek hurtowych (tzw. stawek regulowanych), które operatorzy mogą pobierać od siebie nawzajem za korzystanie z sieci w celu świadczenia usług roamingowych. Regulacja dotyczy trzech rodzaju usług: połączeń głosowych, wiadomości sms oraz przesyłu danych.

Wspólne stanowisko krajów UE przewiduje następujące maksymalne stawki w ramach opłat hurtowych:

3,53 €cent za minutę połączenia;
1 €cent za wiadomość sms;
stopniowe obniżanie stawki za przesył danych. W 2017 r. za 1 MB operator musiałby zapłacić 1 €cent, a w 2017 r. stawka spadłaby do 0,5 €cent za 1 MB.
Należy zauważyć, że odmiennego zdania jest Parlament Europejski, który w swoim stanowisku proponuje jeszcze większą obniżkę stawek hurtowych:

3 €cent za minutę połączenia;
1 €cent za wiadomość sms;
od 0,4 €cent za 1 MB w 2017 r. do 0,1 €cent za 1 MB w 2021 r.
Natomiast wyjściowa propozycja Komisji Europejskiej zakładała pułapy w wysokości:

4 €cent za minutę połączenia;
1 €cent za wiadomość sms;
0,85 €cent za 1 MB.
Polska podczas piątkowego głosowania nad kompromisem Rady wstrzymała się od głosu. Powodem takiej decyzji były wątpliwości dotyczące pozostałych zapisów projektowanego rozporządzenia. Oprócz wysokości proponowanych limitów stawek hurtowych, niezgodne z naszym stanowiskiem są zapisy dotyczące m.in. możliwości zrywania umów hurtowych lub mechanizmu dopłat (możliwość naliczania wyższej stawki hurtowej za przesył danych w stosunku do stawki regulowanej), z którego mogliby skorzystać wyłącznie operatorzy odwiedzani.

Mechanizm umożliwiający nakładanie dodatkowych opłat hurtowych, powyżej normalnych limitów, niesie ryzyko dla operatorów z takich krajów jak Polska, gdzie w niektórych sytuacjach mogą oni stracić możliwość pokrywania swoich kosztów. Naszym zdaniem wszyscy operatorzy powinni mieć zapewnioną możliwość odzyskania kosztów w przypadku, gdy ceny hurtowe usług roamingowych są regulowane.

Z kolei ustalenie zbyt wysokiego poziomu stawek hurtowych może doprowadzić do sytuacji, w której polscy operatorzy będą świadczyć swoje usługi poniżej ponoszonych kosztów. W konsekwencji może to doprowadzić do powstania tzw. „efektu łóżka wodnego” (od ang. waterbed-effect, czyli podwyżki cen krajowych w odpowiedzi na nierentowność/obniżkę przychodów z roamingu).

Za wyższymi stawkami hurtowymi opowiadają się głównie te państwa, których operatorzy czerpią z roamingu największe zyski. Są to kraje południa Europy, do których przyjeżdża dużo turystów korzystających z usług w roamingu. Państwa południa obawiają się, że po zniesieniu dodatkowych opłat roamingowych w czerwcu 2017 ich operatorzy stracą najwięcej.

Pragniemy przekazać, że Polska cały czas opowiada się za likwidacją nadmiernych opłat za usługi roamingowe wewnątrz Unii Europejskiej. Obywatele UE nie powinni być narażeni na niczym nieuzasadnione opłaty podczas podróży po Unii, a korzystanie z roamingu powinno być jak najprostsze. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że mechanizmy jednolitego rynku cyfrowego nie mogą prowadzić do zniekształcenia warunków prowadzenia działalności i konkurowania pomiędzy operatorami z poszczególnych krajów.

Ostateczny kształt rozporządzenia zostanie ustalony w kolejnej fazie negocjacji pomiędzy Radą, Parlamentem oraz Komisją na początku 2017 r.

źródło: gov.pl