Internet Cyfryzacja w Krajowym Planie Odbudowy

internet prędkość

internet prędkość

Cyfryzacja w Krajowym Planie Odbudowy

03.03.2021

Trwają konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Odbudowy. Budżet – ponad 57 miliardów euro w pożyczkach i dotacjach. 20% tej kwoty jest zarezerwowane na cyfryzację. Oto, na co chcemy przeznaczyć te środki.
Laptop na bladoróżowy tle. Na czarnym ekranie laptop trzy słupki, nad nimi strzałka – pokazują wzrost. Na klawiaturze laptopa widoczne kobiece dłonie. Z prawej strony – logo Krajowego Planu Odbudowy.

Krajowy Plan Odbudowy to bardzo ważny dokument. Jego strategicznym celem jest odbudowa potencjału rozwojowego polskiej gospodarki, utraconego w wyniku pandemii, oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki, a także wzrost poziomu życia społeczeństwa.

Cyfrowy plan

Polska będzie czwartym co do wielkości beneficjentem unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który stanowi główną część nadzwyczajnego funduszu Next Generation EU, o mocy porównywalnej z powojennym Planem Marshalla. Podstawą do ubiegania się o przyznanie środków z Instrumentu będzie opracowywany przez rząd Krajowy Plan Odbudowy (KPO).

Polska otrzyma 23,1 miliarda euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 miliarda euro w formie pożyczek. 20% łącznej kwoty wsparcia będzie przeznaczone na cyfryzację. Na zagospodarowanie tych środków mamy czas do końca sierpnia 2026 r.

– Dynamika przemian gospodarczych oraz uwarunkowania wynikające z pandemii COVID-19 zwróciły uwagę na społeczne, gospodarcze i terytorialne aspekty procesu cyfryzacji. W szczególności uwydatniły potrzebę zapewnienia dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, a więc do szybkiego internetu dla wszystkich Polaków

– mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– W ostatnich latach, m.in. dzięki europejskim funduszom strukturalnym, Polsce udało się nadrobić wiele zaległości rozwojowych. Wciąż jednak dzieli nas dystans w stosunku do państw Europy Zachodniej. Kluczem do jego zniwelowania jest transformacja cyfrowa – dodaje.

Transformacja cyfrowa wywrze wpływ na budowanie i umacnianie dwóch zasadniczych czynników wzrostu gospodarczego: innowacji i produktywności. Od tego, jak skutecznie i kompleksowo ją poprowadzimy, będzie zależała konkurencyjność polskiej gospodarki, czyli zdolność do budowania pozycji w strategicznych ogniwach globalnego łańcucha dostaw. A to – w konsekwencji – przełoży się na liczbę i jakość miejsc pracy oraz na wysokość płac.

W przyszłości technologie cyfrowe będą nieodzownym budulcem wszystkich gałęzi gospodarki. Nigdy dotąd nie odgrywały równie istotnej roli w biznesie, produkcji, komunikacji, transporcie, energetyce, ochronie zdrowia.

Działania, które zaplanowaliśmy w KPO, pozwolą na osiągnięcie skokowego postępu w tych i wielu innych dziedzinach.

Co konkretnie chcemy zrobić?

Zapewnić powszechny dostęp do szybkiego internetu poprzez:

wyeliminowanie tzw. białych plam, czyli problemu wykluczenia cyfrowego i całkowitego braku dostępu do internetu (tzw. szare plamy, czyli miejsca, gdzie nie ma możliwości korzystania z łączy 100 Mb/s i szybszych, będą likwidowane przy wsparciu środków z nowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który będzie finansowany w ramach Polityki Spójności, niezależnie od KPO);

inwestycje związane z upowszechnianiem dostępu do usług bezprzewodowych o wysokiej jakości (w tym w standardzie 5G).

Zwiększyć dostępność e-usług publicznych, tak aby zmaksymalizować liczbę spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną. Projekty dotyczące cyfrowej tożsamości, poza zwiększeniem bezpieczeństwa i modernizacją, przyczynią się także do umożliwienia każdemu obywatelowi – w tym przedsiębiorcy – wiarygodnego podpisywania dokumentów w dowolnym formacie. Powiązanie planowanych aplikacji i systemów z mechanizmami weryfikacji cyfrowej tożsamości i podpisem elektronicznym umożliwi bezpieczne korzystanie z e-usług. Dzięki wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów i analityki danych upowszechnią się cyfrowe zarządzanie i cyfrowa obsługa spraw w administracji.

Zwiększyć wykorzystanie technologii przełomowych: sztuczna inteligencja (AI), blockchain, Internet Rzeczy (IoT). Pilotażowe wdrożenia rozwiązań w tym zakresie będą katalizować rozwój zastosowań w wybranych sektorach, zwiększając zaufanie, poprawiając produktywność, zmniejszając koszty, usprawniając procesy, umożliwiając wprowadzanie nowych metod zarządzania. Dzięki przetwarzaniu wielkich zbiorów danych (Big Data) oraz szerszemu wykorzystaniu systemów sztucznej inteligencji – w tym uczenia maszynowego, automatyzacji i robotyzacji produkcji i usług – włączymy Polskę w nurt tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. W rezultacie powstaną możliwości kreowania zupełnie nowych usług, produktów i rodzajów działalności gospodarczej.

Podnieść kompetencje cyfrowe Polaków. Cyfryzacja i automatyzacja procesów gospodarczych wymusza pozyskiwanie oraz ciągłe doskonalenie umiejętności. Wraz z rozwojem Przemysłu 4.0 etaty w wielu branżach będą wypierane przez nowoczesne technologie, podczas gdy na znaczeniu zyskają nowe kategorie umiejętności, związane z technologiami przyszłości. Obecność nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach i instytucjach będzie stałym impulsem do podnoszenia kompetencji. Wyposażanie pracowników w odpowiednio wysokie umiejętności, na miarę wyzwań gospodarczych i technologicznych, będzie kompensować spadek zapotrzebowania na pracę ludzką. Finalnie możliwy będzie wzrost produktywności i płac.

W tym celu przewidujemy:

powołanie eksperckiego Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych;
szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, pozwalające na wykonywanie pracy w trybie zdalnym za pomocą platformy;
szkolenia dla obywateli w zakresie wykorzystania kompetencji cyfrowych (e-urząd, e-finanse; e-usługi);

wsparcie kompetencji na rynku pracy, skierowane do pracowników MŚP oraz osób poszukujących pracy (którą utraciły w wyniku pandemii COVID-19 po 1 marca 2020 r.), osób zaczynających karierę i wykluczonych (w tym seniorów), dla których barierą jest niewystarczający poziom kompetencji cyfrowych.

Wesprzeć cyfrową infrastrukturę szkół i kompetencje kadry nauczycielskiej.
Wyrównanie poziomu wyposażenia placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt multimedialny jest warunkiem zapewnienia równych szans edukacyjnych. Gospodarka potrzebuje pracowników wyposażonych w kompetencje cyfrowe i kwalifikacje niezbędne do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Dlatego też będziemy realizowali projekty zapewniające nauczycielom i uczniom dostęp do sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także projekty podnoszące kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania aplikacji wspierających interaktywną pracę z uczniami.

Rozbudować infrastrukturę przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych poprzez:

rozwój usług chmury obliczeniowej w ramach Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa oraz
modernizację i wzmocnienie infrastruktury przetwarzania danych – Krajowe Centrum Przetwarzania Danych (KCPD), czyli sieć ośrodków obliczeniowych zabezpieczających ciągłość przepływu danych na potrzeby systemów IT, m.in. dla służby zdrowia, finansów, rejestrów państwowych i sądowych czy chmury rządowej.

Zapewnić cyberbezpieczeństwo systemów informacyjnych poprzez:

budowę sieci siedmiu regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego JST (RegioSOC);
budowę systemu sześciu sektorowych zespołów reagowania na incydenty komputerowe CSIRT;
wzmocnienie potencjału i modernizację infrastruktury podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz innych podmiotów kluczowych: operatorów infrastruktury krytycznej, dostawców usług cyfrowych, jednostek służby zdrowia, JST (ok. 2900) i MŚP;
podłączenie 385 podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego, centralnego systemu zarządzania bezpieczeństwem cyberprzestrzeni (System S46);
realizację projektów mających na celu zabezpieczenie ciągłości działania ośrodków obliczeniowych i systemu telekomunikacyjnego na potrzeby zabezpieczenia konkretnych e-usług;
wsparcie cyfryzacji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Wesprzeć cyfryzację służby zdrowia
Dzięki temu poprawimy funkcjonowanie podmiotów leczniczych, podniesiemy efektywność udzielania świadczeń medycznych, skrócimy ścieżkę pacjenta w zakresie dostępu do opieki medycznej i informacji na temat stanu zdrowia. W szczególności planujemy wytworzenie rozwiązań telemedycznych i ich integrację z dostępnymi systemami e-zdrowia, rozwój publicznych usług e-zdrowia, m.in. poprzez stworzenie i udostępnienie elektronicznego banku (repozytorium) danych medycznych.

Wesprzeć cyfryzację transportu poprzez:

rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) na drogach krajowych (kontynuacja Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem realizowanego przez GDDKiA);
wsparcie systemów zarządzania ruchem i komunikacją kolejową (np. ERTMS);
rozwiązania informatyczne i organizacyjne, sprzyjające intermodalnej (międzygałęziowej) integracji transportu.

Wesprzeć inwestycje w inteligentną infrastrukturę elektroenergetyczną (tzw. smart gridy), które będą realizowane poprzez rozbudowę systemu monitorowania jakości energii elektrycznej oraz wdrożenie Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Planujemy też inwestycje w technologie smart city i smart village, w tym inteligentne systemy zarządzania infrastrukturą adaptacji do zmian klimatycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z Krajowym Planem Odbudowy.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfryzacja-w-krajowym-planie-odbudowy