konsultacje Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi

speed testy
speed testy

Informacja z konsultacji programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi
18.07.2016

Informacja z konsultacji programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ administracji rządowej może, w drodze zarządzenia, przyjąć, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na okres od roku do 5 lat.

Program ma na celu zapewnić ramy dla sprawnej i efektywnej współpracy MC z organizacjami pozarządowymi. W programie przedstawione zostały priorytety, formy i zasady współpracy MC z trzecim sektorem, które ułatwią udział stronie społecznej w procesie tworzenia regulacji, kształtowaniu polityk publicznych i rozwiązań prawnych.

Konsultacje rozpoczęły się 5 maja 2016 r. i zakończyły 5 czerwca br. Za przygotowanie projektu Programu współpracy na lata 2016 – 2018 Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odpowiedzialny jest Departament Społeczeństwa Informacyjnego MC.

W ramach konsultacji wpłynęło 29 uwag, zgłoszonych przez 8 podmiotów. Poniżej przedstawiamy podsumowanie uwag i komentarzy zgłoszonych w toku konsultacji wraz ze stanowiskiem MC oraz jego uzasadnieniem.

Program współpracy jest programem wieloletnim i będzie realizowany w latach 2016 -2018.

Dziękujemy za udział w konsultacjach.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres: [email protected]

źródło: gov.pl