Powołanie Rady Innowacyjności i start StartInPoland

speed testy
speed testy

Powołanie Rady ds. Innowacyjności i start StartInPoland
11.01.2016

Konkurencyjność polskiej gospodarki zależy głównie od inwestycji w innowacje, które – dzięki uruchamianym właśnie mechanizmom – staną się motorem zmian nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim społecznych. Chcemy efektywnie zainwestować ponad 16 mld euro przeznaczonych na innowacje w krajowych i regionalnych programach oraz rodzimego kapitału, aby polskie produkty stały się cenionym i poszukiwanym dobrem na światowych rynkach. W tym celu premier Beata Szydło powołała Radę ds. Innowacyjności. Od dziś innowacyjna gospodarka staje się strategicznym zadaniem państwa.

W skład Rady ds. Innowacyjności wchodzą: Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju (Przewodniczący Rady), prof. Piotr Gliński – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Anna Streżyńska – minister cyfryzacji oraz Dawid Jackiewicz, minister skarbu. Gremium to będzie inicjować działanie oraz proponować rozwiązania, które pozwolą aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz angażować polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych naszej gospodarki.

Rada ds. Innowacyjności ma być najważniejszym międzyresortowym koordynatorem polityki innowacyjności realizowanej przez rząd, wpisanym na stałe w system administracji publicznej. – Jesteśmy na zakręcie historii naszej gospodarki. Musimy wyrwać się z pułapki braku innowacyjności, średniego rozwoju. Parafrazując słowa marszałka Józefa Piłsudskiego można powiedzieć, że polska gospodarka będzie albo innowacyjna, albo będzie byle jaka. Innowacyjność jest absolutnie kluczowa – mówił wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej inaugurującej działalność Rady.

Pierwszym zadaniem Rady będzie skoordynowanie instrumentów polityki wspierającej innowacyjność, by zbudować nowe „połączenia neuronowe” pomiędzy strategicznymi programami i instrumentami finansowymi, które dziś nie są ze sobą powiązane. Następnie, zostanie opracowany system zachęt dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki, które mają przyczynić się do wzrostu wydatków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową. Dopełnieniem będzie aktywne wpływanie na politykę zamówień publicznych, która uwzględni atrakcyjne rozwiązania, produkty i procesy powstałe w oparciu o wprowadzone instrumenty. Pierwsze efekty pracy zostaną przedstawione za sto dni.

– Prawdziwie innowacyjne gospodarki zakładają znakomitą współpracę między biznesem, nauką i państwem. Wierzymy, że państwo ma do odegrania bardzo poważną rolę – powiedział wicepremier Morawiecki. Wszystkie planowane przez Radę działania, będą szeroko konsultowane z przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki, samorządami – polskim wehikułem nowoczesnej gospodarki.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński także podkreślił istotną rolę państwa w kreowaniu innowacyjności. – Bez innowacyjnej gospodarki nie mamy żadnych szans w gospodarce światowej. Musimy budować nasze przewagi konkurencyjne w oparciu o wiedzę i nowatorskie rozwiązania– zaznaczył.

Zdaniem Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, polska gospodarka musi przestawić się z rynku lokalnego na rynki globalne. – Żeby to zrobić, należy zdecydowanie zwiększyć potencjał innowacyjny polskiej gospodarki i nauki. Chcemy eksportować nowoczesne technologie. Pod tym względem Polska stoi przed wielką szansą. W tym roku resorty rozwoju oraz nauki i szkolnictwa wyższego wraz z NCBiR przeznaczą ok. 8 mld zł na rozwój nowych technologii – zaznaczył.

Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, zaznaczyła, że wyróżnikiem Rady ds. Innowacyjności jest fakt, że uczestniczą w niej urzędnicy państwowi najwyższego szczebla, co bardzo dobrze rokuje dla odejścia od resortowego, silosowego zarządzania krajem.

O innowacyjności możemy mówić w kontekście wielkich przedsięwzięć biznesowych i naukowych. Ale innowacyjność jest bardzo ważna na co dzień, blisko każdego obywatela.

minister Anna Streżyńska
O innowacyjności możemy mówić w kontekście wielkich przedsięwzięć biznesowych i naukowych. Ale innowacyjność jest bardzo ważna na co dzień, blisko każdego obywatela.

Minister cyfryzacji przypomniała, że w „naszych kieszeniach mamy aż 19 mln smartfonów i wiele innych tego typu mobilnych urządzeń. Specjaliści obliczyli, że wpatrujemy się w swojego smartfona przeciętnie ok. 3 godziny dziennie. Czego tam szukamy? Danych, m.in. danych o innowacjach.”

“Dlatego dane publiczne, które są obecnie rozproszone i trudno dostępne, musimy skatalogować i udostępnić szerokiemu gremium użytkowników, również biznesowych, naukowych, a także organizacjom pozarządowym w celu ich ponownego wykorzystania”. – stwierdziła.

Minister Streżyńska podkreśliła, że dane publiczne dostępne on-line w czasie rzeczywistym mogą być bazą wielu ciekawych aplikacji i serwisów usługowych, dzięki którym będziemy żyli bardziej komfortowo.

START IN POLAND
Innowacje powstają nie tylko w dużych przedsiębiorstwach. Zazwyczaj te najbardziej rewolucyjne rodzą się w małych firmach, np. technologicznych. StartInPoland to instrument mający na celu wykorzystanie potencjału finansowego i potrzeb rozwojowych spółek skarbu państwa oraz średnich i dużych firm z polskim kapitałem. Z jednej strony ma on służyć poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania technologiczne czy procesowe, jakie stoją przed czempionami polskiej gospodarki. Z drugiej – wsparciu startujących, kreatywnych przedsiębiorców. Zbudowany w ten sposób program pozwoli wykorzystać istniejącą już infrastrukturę oraz potencjał zdolnych ludzi dla wzmocnienia polskiej gospodarki. Za sto dni zostanie wskazane usytuowanie i wysokość funduszu oraz ogłoszone będą pierwsze konkursy. Minister skarbu Dawid Jackiewicz zwrócił uwagę, że w spółkach Skarbu Państwa istnieje ogromne zapotrzebowanie na kreatywne pomysły poprawiające ich funkcjonowanie. – Chcemy zidentyfikować problemy i potrzeby i z tym portfelem zapotrzebowania zwrócić się do młodych naukowców i przedsiębiorców – stwierdził.

Konieczność lepszej koordynacji działań w obszarze innowacyjności podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. – Kończy się era imitacji, a rozpoczyna era innowacji. Musimy skoordynować prace instytucji, które zajmują się rozwojem innowacyjności polskiej gospodarki, zarówno na poziomie krajowym i regionalnym. Będziemy wspierali rozwój start-upów, ale i tworzyli warunki, aby mogły one współpracować z większymi przedsiębiorstwami – mówił.

OPRACOWANIE ZMIAN DO USTAWY O WSPIERANIU INNOWACYJNOŚCI
Celem ustawy jest zniesienie barier prawnych, które ograniczają rozwój innowacji. Będzie ona miała charakter horyzontalny, to znaczy zmieni przepisy w wielu innych ustawach. Opracowanie katalogu przepisów wymagających zmiany poprzedzą szerokie konsultacje społeczne. Ich efektem będzie “Biała księga innowacji”, która zostanie wykorzystana w cyklu prac legislacyjnych. Na “100 dni” rządu zostaną przygotowane założenia do ustawy, a właściwy projekt będzie gotowy do końca roku.

Przed przygotowaniem projektu ustawy horyzontalnej, przedstawiony zostanie projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu innowacyjności. Uwzględniony zostanie w nim m.in. system zachęt podatkowych ułatwiających przedsiębiorcom inwestowanie w innowacje, a do oceny skutków regulacji (tzw. OSR-ów) zostanie dodany punkt dotyczący wpływu regulacji na poziom innowacyjności gospodarki.

PROGRAMY „PIERWSZEJ PRĘDKOŚCI”
Przeprowadzone zostaną przeglądy krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) oraz opracowane plany modyfikacji konkursów (np. w PARP) pod kątem wprowadzenia: programów strategicznych „pierwszej prędkości”, uruchomienia programu z krótką ścieżką aplikacyjną i elastycznym modelem wdrożenia dla przedsiębiorców.

Założeniem jest, by w ciągu roku rozpocząć wdrażanie programów wspierających najważniejsze dziedziny z punktu widzenia innowacyjności gospodarki (programy „pierwszej prędkości”).

źródlo: gov.pl