Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

speed testy
speed testy

III posiedzenie Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych
13 października 2016 roku w Ministerstwie Cyfryzacji (MC) odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele strony rządowej, administracji centralnej oraz strony samorządowej, pracom Zespołu przewodniczyła minister cyfryzacji Anna Streżyńska. W spotkaniu udział wzięli również wiceministrowie Karol Okoński, Piotr Woźny oraz Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały założenia oraz stan prac dotyczących przedsięwzięcia Linia Współpracy 2016 (LW2016). LW2016 jest projektem realizowanym przez MC przy ścisłej współpracy z przedstawicielami administracji samorządowej RP, jako jeden z obszarów Planu Działań Ministra Cyfryzacji ogłoszonego w ramach zaktualizowanego Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Jej głównym celem jest koordynacja, integracja i racjonalizacja projektów informatycznych oraz wydatków publicznych oparta na chęci aktywnej współpracy strony rządowej i samorządowej.

Zaprezentowane zostały kluczowe obszary działań Ministra Cyfryzacji w ramach realizacji „Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”. Celem strategicznym programu jest przejście od administrowania do zarządzania rozwojem informatycznym Państwa. Jego realizacja przyczyni się do stworzenia w sposób efektywny kosztowo i jakościowo spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa.

Przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) zaprezentowali aktualny stan prac nad projektem Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych oraz informację na temat współpracy CSIOZ
z poszczególnymi urzędami marszałkowskimi w obszarze e-Zdrowia.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały założeniami Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, której celem jest zapewnienie wszystkim szkołom dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100Mb/s oraz stworzenie „intranetu” łączącego wszystkie szkoły w Polsce.

Podczas spotkania poruszono również zagadnienia związane z założeniami konkursu dla działania 3.1 POPC mającego na celu rozwój kompetencji cyfrowych osób w wieku 65+, nauką programowania w szkołach w ramach działania 3.2 POPC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” oraz wydarzeniami organizowanymi w ramach Tygodnia Kodowania.

zrodlo: gov.pl