Internet mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu

internet prędkość

internet prędkość

Internet mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu

Minister Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert ,, Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029, na realizację w latach 2022–2023 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Celem zadania jest zaktywizowanie Uczniów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w ogłoszeniu pod linkiem: https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-mistrzostwa-w-algorytmice-i-programowaniu-uczniowie-w-ramach-programu-rozwoju-talentow-informatycznych-na-lata-2019-2029.html

Termin składania ofert upływa 9 czerwca 2022 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 9 czerwca 2022 r.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zapraszamy-do-wziecia-udzialu-w-konkursie—mistrzostwa-w-algorytmice-i-programowaniu